<
>
     
คณะวิทยาศาสตร์บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผลิตภัณฑ์นวดเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรและการนวดพื้นฐานด้วยสมุนไพร ระยะที่ 1” ชุมชนโค้งตาบาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 02:03 น.

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์นวดเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร และการนวดพื้นฐานด้วยสมุนไพร ระยะที่ 1-3 ในโครงการพัฒนาและสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน ในเขตชุมชนโค้งตาบาง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการหลักโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท เมื่อวันที่วันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2562 (ระยะที่ 1 ) และอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมระยะที่ 2 ในวันที่ 17 – 18 เมษายน พ.ศ. 2562 และ ระยะที่ 3 ในวันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ณ ศาลา 10 ชุมชนบ้านโค้งตาบาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อ.จันทนา  ก่อนเก่า ผศ.วัชราภรณ์  ประภาสะโนบล อ.ธนิดา  ชาญชัย อ.สรญา ธิมาชัย นายณัฏฐนันท์  ศูนยจันดา และนางปริศนา  พันธ์งาม  โดยได้รับเกียรติกล่าวรายงานกิจกรรม โดยอาจารย์จันทนา ก่อนเก่า และเปิดพิธีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก และชาวบ้านชุมชนโค้งตาบาง จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 30 คนชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดภาระหนี้สิน และขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ จากการเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านมีความสนใจและมองเห็นถึงการพัฒนาตนเองให้เกิดอาชีพเสริม เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุนชน อีกทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งในเรื่องของ “ป่าชุมชน” และผู้นำชุมชนนำโดยผู้ใหญ่บ้าน นายฉันท์ อัครสกุลภิญโญ ที่เข้มแข็งและพร้อมสนับสนุนการการทำงานของชุมชน ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างดี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดรายได้ของชาวบ้านในครัวเรือนที่มากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคตได้เป็นต้น และส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานสินค้า OTOP เพื่อรองรับการบริการนวดไทยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวดจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและบริการการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งเสริมอาชีพเสริมภายในชุมชน ลดการว่างงาน ส่งผลให้รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 เมษายน 2019 เวลา 07:09 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready