<
>
     
นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 08:46 น.

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วม “การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล

คือ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี (รองชนะเลิศอันดับ 2) ภาคโปสเตอร์ สาขาพืชศาสตร์ เรื่อง การศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตของผักสวนครัวและไม้ดอก โดย นางสาวกัญญาฉัตร บัวบานและ นางสาวรัตติกานต์ สองสี และ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์ สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจเกษตร เกษตรกลวิธาน และสาขาที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการแปรรูปใบชะครามอบแห้ง โดย นางสาวณัฐฐาพร เปรมสุข นางสาวบุณยาพร พรมสะอาด และ นางสาวสุภารัตน์ สินทวี  ภายใต้การควบคุม อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล ของ อ.ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิมและอ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 09:04 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready