<
>
     
ผลงานวิจัยในปี2561-62 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019 เวลา 17:00 น.


  • ทุนอุดหนุนวิจัย ปี2561
รายละเอียดจำนวนทุนวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จำนวนทุนวิจัย ประเภททุนวิจัย สาขาวิชา ระยะเวลาสัญญารับทุน
1 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้นางกราย (Habenaria lindleyana Steud.) และการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์ อ.วุฒิชัย ฤทธิ 257,100 วช. สาขาวิชาชีววิทยา 01/10/2561 - 30/09/2562
2 การพัฒนาวิธีการ Multiplex PCR เพื่อการตรวจสอบการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ 248,000 วช. สาขาวิชาชีววิทยา 01/10/2561 - 30/09/2562
3 การสำรวจสภาพแวดล้อมในวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 28,400 วช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/10/2561 - 30/09/2562
4 การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผัก และแนวทางการบริโภคผักให้ปลอดภัย ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อ.วัชรินทร์ สุขสนาน 35,000 รายได้มหาวิทยาลัย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 01/10/2561 - 30/09/2562
5 อาหารพื้นถิ่นเมืองเพชร อ.ธนิดา ชาญชัย 80,000 รายได้มหาวิทยาลัย สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 01/10/2561 - 30/09/2562
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวโพดเสริมกาบ้า อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา 70,000 รายได้มหาวิทยาลัย สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 01/10/2561 - 30/09/2562
7 การพัฒนากระบวนการเร่งการเพาะงอก อ.จันทนา  ก่อนเก่า 218,000 วช. สาขาวิชาชีววิทยา 18 พ.ค.61 -18 พ. ย 2562
ที่มีผลต่อคุณภาพทางคมีและกายภาพของตาลโตนด
ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
8 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการคัดเลือกพันธุ์ อ.ดร.สุมิตานันท์ 629,000 สวก. สาขาวิชาชีววิทยา 1 ก.ค 62-30 มิ.ย.63
ทนเค็มและทนแล้งของข้าวพื้นเมืองของ จันทะบุรี
จังหวัดเพชรบุรี (ปีที่2)
  • งานวิจัยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปี 2561-2562
ทุนอุดหนุนวิจัย ปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ ชื่องานวิจัย นักวิจัย จำนวนเงินวิจัย รวมเงิน
ภายใน ภายนอก
1
รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย สาขาวิชา ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัย สถานที่การนำเสนอผลงานวิจัย ช่วงเวลาที่นำเสนอผลงานวิจัย
1 รูปแบบการจัดการเรีนการสอนแบบประสบการณ์จริงเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรีนการสอนแบบประสบการณ์จริงเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู? การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 6 1/12/2562
2 รูปแบบการจัดการเรีนการสอนแบบประสบการณ์จริงเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรีนการสอนแบบประสบการณ์จริงเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู? การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 6 1/12/2562
3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบปฏิบัติการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบปฏิบัติการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3/5/2562
4 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม? การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 2/2/2562
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธ์ุปลาลำน้ำสาขาลุ่มแม่น้ำชี อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธ์ปลาลำน้ำสาขาลุ่มแม่น้ำชี. การประชุมวิชาการระดับชาคิและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
6 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันร่วมกับคิวอาร์โคด กรณีศึกษาซุ้มฟิลิปินส์ กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง). อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันร่วมกับคิวอาร์โคด กรณีศึกษาซุ้มฟิลิปินส์ กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
7 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง หน่วยรับข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย เรื่อง การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง หน่วยรับข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
8 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่นสำหรับคอมพิวเตอร์ All In One อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 5 ข้อเด่นสำหรับคอมพิวเตอร์ All In One การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
9 การพัฒนาและประเมินผลความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาและประเมินผลความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
10 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ชนิดของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
11 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย เรื่อง การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
12 การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย เรื่อง การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
13 การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัยเรื่อง การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
14 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริงเรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริงเรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่7ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม2561 7/1/2561
16 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริง ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่อง การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมเทคโนโลยีเสมือนจริง ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
17 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนผังงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนผังงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
18 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) จังหวัดเพชรบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเกมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่อง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) จังหวัดเพชรบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
19 The System Architecture of Conversational Intelligent Tutoring Systems (CITS) Using Latent Semantic Analysis อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย The System Architecture of Conversational Intelligent Tutoring Systems (CITS) Using Latent Semantic Analysis The International Journal of Technologies in Learning Volume 26 Issue 1 7/10/2562
20 ผลการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัยเรื่องผลการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง PowerPoint เบื้องต้น การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
21 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย Authorware อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย Authorware การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
22 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบ การจัดการเรียนรู้ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่องผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบ การจัดการเรียนรู้ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5/31/2562
23 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเรื่องชนิดของรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเรื่องชนิดของรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
24 ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่องผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
25 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกและเทคโนโลยีความเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
26 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย เรื่อง การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ รายวิชาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
27 สื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง หน่วยความจำสำรองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย เรื่อง สื่ออินโฟกราฟฟิคร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง หน่วยความจำสำรองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 6/14/2562
28 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) จังหวัดเพชรบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเกมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่อง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) จังหวัดเพชรบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
29 ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบ ทศนิยม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง "ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบ ทศนิยม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3/29/2562
30 ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องระบบตัวเลขฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องระบบตัวเลขฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3/29/2562
31 ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องระบบตัวเลขฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องระบบตัวเลขฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3/29/2562
32 ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบ ทศนิยม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง "ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบ ทศนิยม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3/29/2562
33 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบ การจัดการเรียนรู้ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.ปิยวัฒน์ เนียมมาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่องผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบ การจัดการเรียนรู้ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5/31/2562
34 ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่องผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
35 ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องระบบตัวเลขฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อ.อรพรรณ เลื่อนแป้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องระบบตัวเลขฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3/29/2562
36 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเรื่องชนิดของรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.อรพรรณ เลื่อนแป้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเรื่องชนิดของรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
37 การพัฒนาและประเมินผลความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อ. ดร.อิสราภรณ์ ทองสมนึก สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาและประเมินผลความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
38 ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบ ทศนิยม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อ. ดร.อิสราภรณ์ ทองสมนึก สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง "ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบ ทศนิยม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3/29/2562
39 การพัฒนาและประเมินผลความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาและประเมินผลความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
40 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบ การจัดการเรียนรู้ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่องผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบ การจัดการเรียนรู้ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5/31/2562
41 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเรื่องชนิดของรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเรื่องชนิดของรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
42 ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่องผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
43 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) จังหวัดเพชรบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเกมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย เรื่อง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) จังหวัดเพชรบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5/28/2562
44 ตำรา สถิติวิเคราะห์1 (ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ) ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ตำรา สถิติวิเคราะห์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 7/21/2562
45 การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนา ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี อ.จันทนา ก่อนเก่า สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนา ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/4/2561
46 การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนา ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี อ.สุพิตา พูลสมบัติ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนา ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/4/2561
47 การศึกษาความผันแปรในส่วน 5¢upstream ของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) อ. ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาความผันแปรในส่วน 5¢upstream ของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
48 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี อ. ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
49 การศึกษาความผันแปรในส่วน 5¢upstream ของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาความผันแปรในส่วน 5¢upstream ของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
50 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
51 การศึกษาความผันแปรในส่วน 5¢upstream ของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) อ. ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาความผันแปรในส่วน 5¢upstream ของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
52 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี อ. ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
53 การศึกษาความผันแปรในส่วน 5¢upstream ของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) อ. ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาความผันแปรในส่วน 5¢upstream ของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
54 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี อ. ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
55 การศึกษาความผันแปรในส่วน 5¢upstream ของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาความผันแปรในส่วน 5¢upstream ของยีนมัยโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
56 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
57 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ.วราภรณ์ นิสสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/2/2561
58 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.วราภรณ์ นิสสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.พงศ์ประศาสตร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (โปสเตอร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
59 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/2/2561
60 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ. ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.พงศ์ประศาสตร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (โปสเตอร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
61 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/2/2561
62 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.พงศ์ประศาสตร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (โปสเตอร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
63 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/2/2561
64 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.พงศ์ประศาสตร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (โปสเตอร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
65 การศึกษาขนาดของดาวเคราะห์น้อย2204 Lyyi(1943EQ) การหาเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเคราะห์น้อย อ. ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรรยาย การประชุมวิชากรระดับชาติ 2/19/2562
66 คาร์บอนฟุตพริ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรรยาย การประชุมวิชากรระดับชาติ 6/25/2562
67 สัมประสทิธิ์การลดททอนเชิงมวลรวมและย่อยของโลหะผสมไนโอเบียม C-103 ที่พลังงาน 1 keV ถึง 100 Gev ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรรยาย การประชุมวิชากรระดับชาติ 6/25/2562
68 การผลิตแก๊สจากทางตาลโตนด อ.วราภรณ์ นิสสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง การผลิตแก๊สจากทางตาลโตนด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
69 ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากกะลามะพร้าว อ.วราภรณ์ นิสสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากกะลามะพร้าว การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
70 การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากพืช อ.วราภรณ์ นิสสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจำกพืช การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
71 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีของดินที่ปลูกตาลระหว่างพื้นที่สวนตาลและพื้นที่ ปลูกตามคันนา อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีของดินที่ปลูกตาลระหว่างพื้นที่สวนตาลและพื้นที่ ปลูกตามคันนา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
72 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างฐานข้อมูลต้นตาลเพื่อการอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างฐานข้อมูลต้นตาลเพื่อการอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
73 อันตรกิริยาของโฟตอนในโลหะผสมเซอร์โคเนียมที่พลังงาน 1 keV ถึง 105 keV ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่องอันตรกิริยาของโฟตอนในโลหะผสมเซอร์โคเนียมที่พลังงาน 1 keV ถึง 105 keV การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
74 การประยุกต์ใช้การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่องการประยุกต์ใช้การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
75 การผลิตถ่านอัดแท่งจากงวงตาลโตนดผสมแกลบเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง การผลิตถ่านอัดแท่งจากงวงตาลโตนดผสมแกลบเพื่อเป็นพลังงานทดแทน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
76 การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากพืช ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจำกพืช การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
77 สเปกตรัมการเปล่งแสงและการดูดกลืนแสง สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล และ อันตรกิริยาย่อยของผลึกซินทิลเลเตอร์ ลูเทเทียม อิตเทรียม เพอร์รอฟสไกท์ ที่เจือด้วย ซีเเรียม ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่องสเปกตรัมการเปล่งแสงและการดูดกลืนแสง สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล และ อันตรกิริยาย่อยของผลึกซินทิลเลเตอร์ ลูเทเทียม อิตเทรียม เพอร์รอฟสไกท์ ที่เจือด้วย ซีเรียม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
78 ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากกะลามะพร้าว ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากกะลามะพร้าว การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
79 การผลิตแก๊สจากทางตาลโตนด ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง การผลิตแก๊สจากทางตาลโตนด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
80 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีของดินที่ปลูกตาลระหว่างพื้นที่สวนตาลและพื้นที่ ปลูกตามคันนา อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีของดินที่ปลูกตาลระหว่างพื้นที่สวนตาลและพื้นที่ ปลูกตามคันนา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
81 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างฐานข้อมูลต้นตาลเพื่อการอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างฐานข้อมูลต้นตาลเพื่อการอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
82 ความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อม (หัวไผ่) อ. ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง การส่งเสริมความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
83 แนวทางส่งเสริมความตระหนักต่อการจัดการขยะของเยาวชนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อม (อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง) อ. ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง แนวทางส่งเสริมความตระหนักต่อการจัดการขยะของเยาวชนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อม (อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
84 ความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อปัญหาขยะมูลฝอยด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม(ต.โพธิ์ทอง) อ. ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง ความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อปัญหาขยะมูลฝอยด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม(ต.โพธิ์ทอง) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
85 สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวมและย่อยของโลหะผสมไนโอเบียม C-103 ที่พลังงาน 1keV ถึง 100 GeV ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวมและย่อยของโลหะผสมไนโอเบียม C-103 ที่พลังงาน 1keV ถึง 100 GeV การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 5/22/2562
86 การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมสำหรับการผลิตไฟฟ้า ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมสำหรับการผลิตไฟฟ้า การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 7/21/2562
87 Comparative study of mass attenuation coefficients, effective atomic numbers and effective electron densities of Eu doped CsCaBrI2, CsSrBrI2 and CsSrCIBr2 scintillators ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง Comparative study of mass attenuation coefficients, effective atomic numbers and effective electron densities of Eu doped CsCaBrI2, CsSrBrI2 and CsSrCIBr2 scintillators การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 5/22/2562
88 การควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลดมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ระหว่างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงข่ายไฟฟ้า ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง การควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลดมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ระหว่างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงข่ายไฟฟ้า การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 5/22/2562
89 EFFECT OF Lu2O3 CONTENT ON RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF Lu2O3 ? Na2O-B2O3 GLASSES ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่องEFFECT OF Lu2O3 CONTENT ON RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF Lu2O3 ? Na2O-B2O3 GLASSES วารสาร Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology )Vol.14 No.1 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 1/1/2562
90 Simulation of radiation shielding and elastic moduli properties of Gd3+/Tb3+ co-doped some scintillation glasses ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง Simulation of radiation shielding and elastic moduli properties of Gd3+/Tb3+ co-doped some scintillation glasses AIP Conference proceeding (In Progress) 7/21/2562
91 The comparative study photon shielding?s properties of MoNbCrVTi and MoNbCrZrTi alloy materials ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง The comparative study photon shielding?s properties of MoNbCrVTi and MoNbCrZrTi alloy materials การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 5/22/2562
92 Performance of 2-stage Darrieus-Savonius rotors in wind turbines at low speed ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง Performance of 2-stage Darrieus-Savonius rotors in wind turbines at low speed การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/4/2561
93 Radiation Shielding Properties and Exposure Factor of TI-Al-Nb Alloy Materials ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง Radiation Shielding Properties and Exposure Factor of TI-Al-Nb Alloy Materials IOSR Journal of Applied Physics (IOSR-JAP)ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 7/21/2562
94 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ ตำบลไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ ตำบลไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
95 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาสมในการเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ตำบลบ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาสมในการเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ตำบลบ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
96 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
97 การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ต.พงศ์ประสาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ต.พงศ์ประสาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
98 การพัฒนาม็อกเทลมะนาวผสมอัญชันผง อ. ดร.พรอริยา ฉิรินัง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย การพัฒนาม็อกเทลมะนาวผสมอัญชันผง(Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 6/19/2562
99 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.พรอริยา ฉิรินัง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัยเรื่อง ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
100 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวเชื่อมปรุงรส อ.วัชรินทร์ สุขสนาน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวเชื่อมปรุงรส การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/2/2561
101 คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.วัชรินทร์ สุขสนาน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย เรื่อง คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
102 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อ.วัชรินทร์ สุขสนาน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัยเรื่อง ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
103 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวเชื่อมปรุงรส อ. ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวเชื่อมปรุงรส การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/2/2561
104 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัยเรื่อง ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
105 คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย เรื่อง คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
106 Methylglyoxal Levels in Rice Seedlings (Oryza sativa L.) under Drought Stress ผศ. ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง Methylglyoxal Levels in Rice Seedlings (Oryza sativa L.) under Drought Stress การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
107 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและเบตาเลนจากผลเสมา ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและเบตาเลนจากผลเสมา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
108 สารบริสุทธิ์จากตำแยช้างและฤทธิ์ต้านมะเร็งปอด ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง สารบริสุทธิ์จากตำแยช้างและฤทธิ์ต้านมะเร็งปอด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
109 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวเชื่อมปรุงรส ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวเชื่อมปรุงรส การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/2/2561
110 การพัฒนาม็อกเทลมะนาวผสมอัญชันผง ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย การพัฒนาม็อกเทลมะนาวผสมอัญชันผง(Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 6/19/2562
111 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะนาวเสริมสมุนไพร ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะนาวเสริมสมุนไพร การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
112 พฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดกล้วยเล็บมือนาง อ.วรรณา วัฒนา สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง พฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดกล้วยเล็บมือนาง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
113 การสกัดแทนนินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้บางชนิด ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง การสกัดแทนนินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้บางชนิด (Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/4/2561
114 สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเชั่นของสารสกัดพืชวงศ์กาฝาก ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเชั่นของสารสกัดพืชวงศ์กาฝาก (Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/4/2561
115 คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.สุธิดา ทองคำ สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
116 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ สาขาวิชาเคมี บทความวิจัยเรื่อง ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
117 คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
118 การสกัด การทำให้บริสุทธิ์และสมบัติของเพคตินจากใบเครือหมาน้อย อ.สุธิดา ทองคำ สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง การสกัด การทำให้บริสุทธิ์และสมบัติของเพคตินจากใบเครือหมาน้อย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 3/29/2562
119 การสกัด การทำให บริสุทธิ์และสมบัติของเพคตินจากจาวตาล อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง การสกัด การทำให บริสุทธิ์และสมบัติของเพคตินจากจาวตาล การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มรภ.สวนสุนันทา 3/29/2562
120 การศึกษาศักยภาพการผลิตกระดาษจากหญ้าคา ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาศักยภาพการผลิตกระดาษจากหญ้าคา ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/4/2561
121 สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของพุงแก ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่องสารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของพุงแก (ภาคโปสเตอร์) ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 3/22/2562
122 ปริมาณเมทลไกลออกซาลในต้นข้าวอ่อนทำให้เครียดด้วย ความเค็มและความร้อน ผศ. ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ สาขาวิชาเคมี ปริมาณเมทิลไกลออกซาลในต้นข้าวอ่อนทำให้เครียดด้วย ความเค็มและความร้อน วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2561 7/1/2561
123 ฤทธิ์ต้านออกซิชั่น และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของรากมะข่วง ผศ. ดร.พิชิต สุดตา สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย ฤทธิ์ต้านออกซิชั่น และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของรากมะข่วง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สักทอง ปีที่6 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2562 1/1/2562
124 Anti-a-glucosidase Alkaloids from the Root Bark of Zanthoxylum rhetsa ผศ. ดร.พิชิต สุดตา สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย Anti-a-glucosidase Alkaloids from the Root Bark of Zanthoxylum rhetsa การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 11 5/23/2562
125 Quality Evaluation of Thai Fermented Rice Noodles (Khanom-jeen) Made from Blend of White Rice, Brown Rice and Germinated Riceberry. ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร สาขาวิชาเคมี Quality Evaluation of Thai Fermented บทความวิจัย Rice Noodles (Khanom-jeen) Made from Blend of White Rice, Brown Rice and Germinated Riceberry. การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 6/26/2562
126 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร บทความวิจัยเรื่อง ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
127 คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร บทความวิจัย เรื่อง คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
128 การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาสุตรอาหารชะลอวัย อ.ณปภา หอมหวล สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร ผลงานวิจัย การประชุมวิชากรระดับชาติ 12/20/2561
129 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/2/2561
130 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.พงศ์ประศาสตร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (โปสเตอร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
131 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะนาวเสริมสมุนไพร อ.ธนิดา ชาญชัย สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะนาวเสริมสมุนไพร การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
132 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อ.ธนิดา ชาญชัย สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัยเรื่อง ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
133 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวเชื่อมปรุงรส อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวเชื่อมปรุงรส การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/2/2561
134 การพัฒนาม็อกเทลมะนาวผสมอัญชันผง อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย การพัฒนาม็อกเทลมะนาวผสมอัญชันผง(Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 6/19/2562
135 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะนาวเสริมสมุนไพร อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะนาวเสริมสมุนไพร การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 12/2/2561
136 Quality Evaluation of Thai Fermented Rice Noodles (Khanom-jeen) Made from Blend of White Rice, Brown Rice and Germinated Riceberry. อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ Quality Evaluation of Thai Fermented บทความวิจัย Rice Noodles (Khanom-jeen) Made from Blend of White Rice, Brown Rice and Germinated Riceberry. การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 6/26/2562
137 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพร "พริกพาน" เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารท้องถิ่น ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านเยาวชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อ.อารี น้อยสำราญ สำนักงานคณบดี บทความวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรพริกพานเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารท้องถิ่น ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านเยาวชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี(Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภํฏวลัยอลงกรณ์ 10/18/2561
138 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ สำนักงานคณบดี บทความวิจัย การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 12/2/2561
139 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ สำนักงานคณบดี บทความวิจัย การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.พงศ์ประศาสตร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (โปสเตอร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
140 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.พงศ์ประศาสตร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ สำนักงานคณบดี บทความวิจัย การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.พงศ์ประศาสตร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 3/22/2562
141 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีของดินที่ปลูกตาลระหว่างพื้นที่สวนตาลและพื้นที่ ปลูกตามคันนา ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ สำนักงานคณบดี บทความวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีของดินที่ปลูกตาลระหว่างพื้นที่สวนตาลและพื้นที่ ปลูกตามคันนา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
142 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างฐานข้อมูลต้นตาลเพื่อการอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ สำนักงานคณบดี บทความวิจัย เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างฐานข้อมูลต้นตาลเพื่อการอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5 12/2/2561
การพัฒนาเอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นเพชรบุรีด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์อารี  น้อยสำราญ 445,620 445,620
2 โครงการการพัฒนาวัสดุเปล่งแสงของแข็งสีแดงชนิดใหม่จากแก้วบอโรซิลิเกต อ. ดร.สรวิศิษฎ์ รักพาณิชย์ 558,080 558,080
3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการคัดเลือกพันธุ์ทนเค็มและทนแล้งของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุมิตานันท์  จันทะบุรี 552,000 552,000
อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
อ.ดร.ไกรฤกษ์  ทวีเชื้อ
อ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
4 การพัฒนากระบวนการเร่งการเพาะงอก ที่มีผลต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของตาลโตนด ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อ.จันทนา  ก่อนเก่า 218,000 218,000
ผศ.วัชราภรณ์  ประภาสะโนบล
5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา 55,921
6 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 47,368
7 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 55,921
8 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี 55,921
9 ปริมาณเมทิลไกลออกซอลในต้นข้าวอ่อนที่ทำให้เครียดด้วยสภาพอากาศ ผศ.ดร.บุษกร  อุ๋ยวงศ์ 50,000 50,000
10 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว M67 วริษา  ปานเจริญ 30,000 30,000
11 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุครธา  สุคนธ์ธารา 48,000 48,000
12 การสำรวจสภาพแวดล้อมในวนเกษตรชุมชน บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ 3 อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม 70,000 70,000
อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะนาวและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร 160,000 160,000
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.วัชรินทร์ สุขสนาน
อ. ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
14 การศึกษาคุณภาพของปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม 48,000 48,000
15 การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองจาก อำเภอท่ายาง อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 48,000 48,000
16 การจัดการขยะอินทรีย์โดยการหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดิน ในพื้นที่      ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 48,000 48,000
17 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ของ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์ 50,000 50,000
18 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์ 50,000 50,000
19 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์ 50,000 50,000
20 การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการกำจัดมูลฝอย ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์ 50,000 50,000
จ.ประจวบคีรีขันธ์
21 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์ 65,000 65,000
อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
22 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach     ต.คลองวาฬ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์ 65,000 65,000
อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
23 การสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์ 10,000 10,000
อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
24 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล 50,000 50,000
ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
25 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลบางหัวไผ่ จังหวัดอ่างทอง อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล 50,000 50,000
ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
26 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลบางพลับ จังหวัดอ่างทอง อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล 50,000 50,000
ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 เวลา 16:24 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready