อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ (SsSci2019) และคว้ารางวัล Best Oral Presentation Award PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:39 น.

อาจารย์กนกรัตน์ จิระสัจจานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology “ Science, Technology and Innovation for Sustainable Development ” (SsSci 2019) ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีบทความเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 8 บทความ รายละเอียดดังต่อนี้

ที่

ชื่อ-นามสกุล

เรื่อง

รูปแบบนำเสนอ

ประเภทบทความ

1

อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

การศึกษาเพื่อทราบลำดับนิวคลีโอไทด์และความผันแปรของยีนมัยโอสแตตินในแพะ(Capra hircus) ที่เลี้ยงในจังหวัดเพชรบุรี

โปสเตอร์

Abstract

2

ผศ.วัชราภรณ์  ประภาสะโนบล

การศึกษาสารพฤกษเคมี ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของจาวตาล

บรรยาย

Full paper

3

อ.ดร.ปัทมาพร  ยอดสันติ

การประเมินศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนของต้นตาลในจังหวัดเพชรบุรี

บรรยาย

Full paper

4

อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

การพัฒนาวาฟเฟิลเพื่อสุขภาพ

จากข้าวโพดงอก

บรรยาย

Full paper

5

อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา**

การใช้มอลทิทอลทดแทนน้ำตาลทรายในขนมตาล

บรรยาย

Full paper

6

อ.ธนิดา  ชาญชัย

อาหารท้องถิ่นเมืองเพชร

บรรยาย

Full paper

7

อ.ดร.พรอริยา ฉิรินัง

คุณสมบัติเป็นโฟมของ Lactobacillus plantarum3C2-10 ที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากเปลือกส้ม

โปสเตอร์

Full paper

8

อ.ประชุม  พันออด

การพัฒนาระบบการจัดการห้องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บรรยาย

Full paper

และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล, น.ส.กมลพร ประเสริฐพันธ์ , น.ส. ภัทรธิรา อินพรม และนายเอกรินทร์ ราชพลแสน อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล  Best Oral Presentation Award ในบทความวิจัยเรื่อง "การศึกษาสารพฤกษเคมี ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของจาวตาล "

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:48 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready