บุคลากรคณะวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลการดำเนินงานห้องยกระดับความปลอดภัยปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019 เวลา 06:09 น.

ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนางปริศนา พันธ์งาม ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ (หัวหน้าห้องปฏิบัติกา) เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สามารถยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPRel ทั้ง 7 องค์ประกอบ และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการนำเสนอห้องปฏิบัติการดีเด่น (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยลูกข่าย ทั้งภาคโปสเตอร์ และ oral presentation ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ “การนำเสนอผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ประเภทห้องปฏิบัติการใหม่ สนับสนุนการดำเนินงานโดยสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยแม่ข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนรางวัลผลงานโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready