คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:58 น.

 

ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล โดย อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดี และนางสาวชนิดา ศรีสาคร นักวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2563 ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ ในวันที่ 26 มกราคม 2563 อบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา ภายใต้หัวข้อ coding ด้วย kidbright เพื่อการส่งเสริมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย coding และในส่วนของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร ภายใต้หัวข้อ  การพัฒนาสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ โดยมี อาจารย์สุนิสา เกิดขาว อาจารย์วรรณวรา ศรีเริ่มสกุล  อาจารย์กาญจนาภา เมืองโพธิ์ อาจารย์บุญชนก ศิลทอง อาจารย์ตวงสิทธิ์  สนขำ อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ  อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา อาจารย์ดนัย เจษฏาฐิติกุล และอาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 09:28 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready