นักศึกษาเชฟ รับรางวัลแข่งขันประกวดอาหารระดับชาติและนานาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 06:58 น.

 

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดอาหารระดับชาติและนานาชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบ อาหาร ชั้นปีที่ 1-3   โดยในการนี้ได้ส่งเข้าประกวดจำนวน 3 รายการ 4 ทีม ได้รับรางวัลดังนี้

  1. รายการ East  Meets  West ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่

1.1 นายเฉลิมพล  อยู่แย้ม

1.2 นายณัฐวุฒิ  อุดมศิลป์

1.3 นายปรัชญา  หวังสวัสดิ์

  1. รายการ Asian  Modern Cuisine    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่

2.1 นายโรจนศักดิ์ ขันธคีรีวัฒน์

  1. รายการ World  Street  Food  And Packaging ส่งทั้งหมด 2 ทีม ได้แก่

3.1     นางสาวอทิตยา เพชรหนู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน)

3.2     นางสาวธนภรณ์ โสภา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง)

โดยมี อาจารย์ศจีมาศ  นันตสุคนธ์ ปรานสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร และอาจารย์ณปภา  หอมหวล อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ดูแล และฝึกซ้อมในการประกวดอาหารในครั้งนี้


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 07:21 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready