บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรม “หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน” (จป.หัวหน้างาน) แบบ Public PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:02 น.

เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ นักโภชนาการ และอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่

 

1. นางสาวชนิดา ศรีสาคร            นักวิทยาศาสตร์

2. นางกรรณิการ์ ไทรงาม            นักวิทยาศาสตร์

3. นางสาวนรกมล วิงห์เล็ก           นักวิทยาศาสตร์

4. นายสืบศักดิ์ ลีลาอัมพรสิน         นักวิทยาศาสตร์

5. นางยุพิณ บัวผัน                     นักวิทยาศาสตร์

6. นางกชพรรณ จิรประเสริฐวงศ์    นักโภชนาการ

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม“หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน” (จป.หัวหน้างาน) แบบ Public ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทวีวัฒนา 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ และ ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี สาขาวิชาเคมี และนางปริศนา พันธ์งาม นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เพื่อเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย และหลักการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย รวมถึงการฝึกปฏิบัติการค้นหาอันตราย การป้องกันและควบคุมอันตราย และสามารถนำไปดำเนินงานด้านความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ หลังจากทั้งสองห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนางานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมอบรมทั้ง 2 วันนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติทั้งในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน พัฒนาตนเองเพื่อดูแลและสนับสนุนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้กับตนเอง นักศึกษา อาจารย์ และผู้รับบริการทั่วไป และสนับสนุนการดำเนินงานของการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:12 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready