คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:40 น.

ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล โดย อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดี และนางสาวชนิดา ศรีสาคร นักวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางการศึกษา

ภายใต้โครงการระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์จากจากหลายคณะ หลายสาขาวิชาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย และการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

3


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 มีนาคม 2020 เวลา 03:29 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready