คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครู สำหรับวิทยากรแกนนำ (Local Trainers) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2020 เวลา 08:37 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21สำหรับวิทยากรแกนนำ (Local Trainers) ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก

ตามที่ประชุมอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินโครงการการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เมื่อครั้งการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเบญจา กรุงเทพ และจากการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 นั้น

จากมติที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ติดต่อประสานงานในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สำหรับวิทยากรแกนนำ (Local Trainers) ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก (เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ รีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก รวมทั้งสิ้น 140 คน  โดยมีวิทยากรให้ความรู้ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

ดร.จุฬาลักษ์ ปราบเสียง

ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

ดร.ภูมินทร์  สุมาลัย

ดร. สิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู

ดร.ภัทรานิษฐ์   ศรีสกลทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล

ดร.สัมฤทธิ์ มากสง

ผศ.สุทัศน์ กำมณี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

ดร.วรวรงค์  รักษ์เรืองเดช

อาจารย์สมเกียรติ ยังจีน

อาจารย์นายนที อ่างบุญพงษ์

อาจารย์นายสรวิชญ์ ชัยวงศ์สุรฤทธิ์

โครงการนี้นับเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อพัฒนาครูทั้งประเทศให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ รวมถึงสร้างความเข้าใจในการวัดและการประเมินผลตามแนวทางของ PISA ที่จะมีการจัดสอบในปี 2564

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2020 เวลา 04:06 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready