คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมออนไลน์เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 05:18 น.

 

ด้วยอาจารย์ ดร. กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิตัล ได้ดำเนินการโครงการที่ร่วมมือกับ สสวท.จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  ถึง 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โดยอบรมเนื้อหาตามหลักสูตร: วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อหาเหมาะสำหรับครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 / ครูผู้รับผิดชอบการสอบ PISA/ และผู้ที่สนใจ  ซึ่งการอบรมให้ความรู้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 4 เรื่อง โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. เรื่อง “PISA คืออะไร”  วิทยากรโดย
-          อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ  ศรัทธาผล
-          อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธ์
2. เรื่อง “ปรากฏการ น้ำขึ้น น้ำลง”  วิทยากรโดย
-          ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร
-          อาจารย์กฤษณะ  พวงระย้า
3. เรื่อง “GMO” วิทยากรโดย
-          อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์  พรมประสิทธิ์
-          อาจารย์ ดร.สุมิตรานันท์ จันทบุรี
-          อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
-          อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
-          อาจารย์ ดร.ไกรกฤษ์  ทวีเชื้อ
-          อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
4. เรื่อง “ความสว่าง” วิทยากรโดย
-          อาจารย์ ดร.นิรุธ  ล้ำเลิศ
-          อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ
-          อาจารย์วริษา  ปานเจริญ

5. ด้านคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วดี ไทรทอง
อาจารย์ ดร.จุฬาลักษ์ ปราบเสีย
อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทองสมนึก
อาจารย์อรพรรณ เลื่อนแป้น

 

 

โดยมีฝ่ายดำเนินการ อาจารย์ ดร.กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล , อาจารย์ปิยวัฒน์  เนียมมาลัย , อาจารย์ประชุม  พันออด  , อาจารย์กรรณิการ์  ไทรงาม , อาจารย์ยุพิณ  ฤทธิ์อ่อน  และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์  ติดตั้งระบบ และSoftware ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีคุณครูระดับมัธยมตอนต้น และผู้สนใจในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์นี้เป็นจำนวนมาก เพื่อนำแผนงานที่ได้อบรมไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 05:56 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready