สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019 เวลา 05:37 น.

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562   โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดค่าย “สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์” มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 174 คน ร่วมการจัดกิจกรรม และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 48 คน โดยมีการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จำนวน 6 ฐาน ประกอบด้วย

1. ฐานเรื่อง แรง แรงเสียดทาน

2. ฐานสมบัติของสสาร เรื่อง การนำความร้อน การนำไฟฟ้า

3. ฐานสมบัติของสสาร เรื่อง ความหนาแน่น และแรวลอยตัว

4. ฐาน ความดัน การประดิษฐ์จรวดหลอด

5. ฐานอุตุนิยมวิทยา เรืองการเกิด เมฆ ฝน ลม

6. ฐานดาราศาสตร์และอวกาศ เรืองการกำหนดทิศ และดาวจักราศี

มีท่านอาจารย์ ดร.นิรุธ  ล้ำเลิศ  อาจารย์วริษา  ปานเจริญ  อาจารย์สืบศักด์  ลีลาอัมพรสิน และนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และต้อนรับคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท่าน ดร.รัชนี พันออด ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเยี่ยมชม และเปิดค่ายกิจกรรม “สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์” ในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมนี้ทำให้นักศึกษาช่วยงานสามารถนำความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดในห้องเรียนจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างทักษะ ความชำนาญ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไปได้เป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 06:31 น.