บุคลากรและนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.เพชรบุรี พิมพ์
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 07:00 น.

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด พิษณุโลก จำนวน 50 คน

เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการจักการ การบริหารบุคลากร การบริหารงานทั่วไป การบริหารหลักสูตร การจัดการ ควบคุมดูแลศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ กิจการนักศึกษา นำโดยรองคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ครั้งนี้บุคลากรและนักศึกษาของทั้ง 2 แห่งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการทำงาน การจัดการการเรียนการสอน ทั้งที่เป็น อุปสรรค์ ปัญหา และแนวทางการแก้ไข  มีการสอบถามเจ้าหน้าที่การเงิน  พัสดุ  ครุภัณฑ์   งานด้านวิชาการการปรับปรุงหลักสูตร  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา   งานด้านดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์  มิตรภาพที่ดี  และนำไปปรับปรุง  พัฒนา ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 06:27 น.