แบบประเมินความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2561 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 15:54 น.

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตร วท.บ.

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตร คบ.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 15:59 น.