คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปี พ .ศ. 2559

ชื่อเรื่องงานวิจัยผู้แต่งแหล่งตีพิมพ์
ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นอ่อนเอื้องรงรอง [Panisea uniflora (Lindl.) Lindl.] ในหลอดทดลองวุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ปรียาภรณ์ พรหมบางญวน, และศุภลักษณ์ ทักษิณวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 3: 8-13.
การใช้วัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดเป็นเชื้อเพลิงในระบบแก็สซิไฟเออร์เบดนิ่งแบบไหลลงอนุรักษ์ เกษวัฒนากุล และ สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 11(2) : 141-151.