คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปี พ .ศ. 2561

ชื่อเรื่องงานวิจัยผู้แต่งแหล่งตีพิมพ์
รูปแบบการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวชุมชนหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรีสุดารัตน์ ไชยเฉลิมวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 24(2) : 254-269. (Link)
ปริมาณเมทิลไกลออกซาลในต้นข้าวอ่อนที่ทำให้เครียดด้วยความเค็มและร้อนบุษกร อุ๋ยวงษ์วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15(2) : 19-28. (Link)
พฤษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผลเสมาบุษราคัม สิงห์ชัย และอุมาพร แดงขวัญทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26(2) : 236-245. (Link)
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยโมบาย NFC เทคโนโลยีกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ ปรัชญนันท์ นิลสุข วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 29(3): 212-220. (Link)
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริงกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ ณมน จีรังสุวรรณวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 7(2) : 54-67. (Link)
ผลของไคโทซานต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud.) ในหลอดทดลองวุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว และอรวรรณ ศรีน้ำคำ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 23(2): 91-103. (Link)
ฤทธิ์ทางชีวภาพและการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของรากสิบสองราศีวัชราภรณ์ ประภาสะโนบลวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 10(11) : 89-100. (Link)
การประมาณอายุของคราบเลือดด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง กฤษณะ พวงระย้าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15(1) : 1-10. (Link)
Alleviation of salt stress effects on physiology of leaves in two cultivars of pigmented rice by application of spermidineMadee, P., Chantaburee, S., Theerakulpisut, P., & Sanitchon, J.Asia-pacific journal of science and technology 23(2) : 13 pages. (Link)
Experimental performance and artificial neural network modeling of solar drying of litchi in the parabolic greenhouse dryerJanjai, S., Tohsing, K., Lamlert, N., Mundpookhier, T., Chanalert, W., & Bala, B. K. Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, 13(1) : 83-95. (Link)