คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปี พ .ศ. 2563

ชื่อเรื่องงานวิจัยผู้แต่งแหล่งตีพิมพ์
สารบริสุทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพจากตำแยช้างบุษราคัม สิงห์ชัย และ รัตนา จันทวี วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 25(1) : 1-12. (Link)
การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดพริกพรานสุทิณา กสิผล, อุทัย ผ่องรัศมี, เสนีย์ ศิริไชย และพิชิต สุดตา วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 48(2) : 236-248. (Link)
การประเมินศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนของต้นตาลในจังหวัดเพชรบุรีปัทมาพร ยอดสันติ, นพพล มิ่งเมือง, เบญจมาศ เปียเนตร, ภัททิรา กตะศรีลา และสิริพร มาเมืองPSRU Journal of Science and Technology, 5(3), 12-22. (Link)
คุณสมบัติการกําบังรังสีแกมมาของอิฐมวลเบาที่ผสมเถ้าแกลบบดละเอียดกิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา, กานต์พิชชา สมวิริยะพิบูลย์} ธนบูรณ์ ริมดุสิต, ธีรดา ธีรภาพสกุลวงศ์, นิติพัฒน์ ธงทัศวรรธนะ, มาริสสา ทองแก้ว, ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์, สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ และจุมพล ขอบขํา วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17(2): 41-50. (Link)
Simulation of Radiation Shielding and Elastic Moduli Properties of Gd3+on Ce3+/Tb3+Co-Doped some Scintillating GlassesSriwongsa K, Ravangvongc S, Khobkhamd C, Glumglomchite P, Uammuange N, Thammachote K, and Chaiyo P.Journal of Materials Science and Applied Energy 9(1) : 484−490. (Link)
Radiation Shielding Properties and Exposure Buildup Factor of TI-Al-Nb Alloy MaterialsSriwongsa K, Glumglomchit P, Ravangvong S, Limkitjaroenporn P and Kaewkhao J. IOSR Journal of Applied Physics. 11(2) : 68-74. (Link)