คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปี พ .ศ. 2565

ชื่อเรื่องงานวิจัยผู้แต่งแหล่งตีพิมพ์
ประสิทธิภาพของฟิล์มบางที่เคลือบโลหะผสมเซอร์คาลอยร์–4 ในท่อหุ้มเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ต่อการกำบังรังสีแกมมา นิวตรอน โปรตอน และแอลฟาสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์, พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร, ภวัต ผ่องอำไพ, พศวีร์ ลิ้มเกียรติเชิดชู, พรพิพัฒน์ แนมน้อย, จุมพล ขอบขำ, กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา, อรอนงค์ แช่มเล็ก และวรรณา วัฒนาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 14(19): 38-53. (Link)
The comparison behaviors of some scitillators for radiation shieldingRavangvong, S., Sriwongsa, K., Glumglomchit, P., Janthimangkul, R., Pansuay, M., Puangfuang, S. Suksee, N., and Khobkham C.SNRU Journal of science and technology .(2022); 14(1) : 1-6. (Link)
Effects of WO3 on Radiation Shielding Properties of WO3–TeO2 Binary Tellurite Glass SystemS. Ravangvong, W. Nisspa, P. Glumglomchit, P. Amornsophon, R. Kanuenghet, P. Pakdeepensuk, K. Sriwongsa, C. Khobkham & J. Kaewkhao.Integrated Ferroelectrics, 222:1, 125-135, DOI: 10.1080/10584587.2021.1961522 (Link)
Neutron shielding and elastic moduli properties of dysprosium doped sodium-basrd oxide and oxyfluoride glass systemsRavangvong, S., Glumglomchit, P., Sriwongsa, K. and Khobkham C. Naresuan University Journal: Science and Technology. 30(3) : 85-91. (Link)
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัด ใบชะครามชนิดสดและแห้งวรรณา วัฒนา,กฤษณะ พวงระย้า,พิชิต สุดตาวารสารศรีนครรินทร์เวชสาร 37(1) :
72-75 (Link)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานวัชราภรณ์ ประภาสะโนบลวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร11(2) : 8-23
(Link)
รูปแบบการบริหารหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสร้างสรรค์นวัตกรรมสุธิดา ทองคำ,วัชราภรณ์ ประภาสะโนบลวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37(1) :1-10 (Link)
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล, สุธิดา ทองคำวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 24(2) : 211-221 (Link)
การจำลองระบบแก้ว Gd2O3TeO2B2O3 เพื่อศึกษาสมบัติการกำบังรังสีก่อไอออนกิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา , พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร , รัฐนันท์ ลิ้มเกียรติเชิดชู , อภิชญา คิญชกวัฒน์ , อัยริณ ตันติวัชรกุลธ , สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ , จุมพล ขอบข่าวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ (2021) 15(2) : 70-83 (Link)
Build-up Factors and Fast Neutron Properties of Some Plastic and Polymer for Shielding Materials: A SimulationSunantasak Ravangvong , Punsak Glumglomchit , Thatchapol Hudsathapun , Narawich Mitdee , Teerawatch Ngodngam , Kittisak Sriwongsa and Chumphon Khobkham5วารสารวิชาการ Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) 20 ( 2) : 47-56 (Link)
The Impact on Addition of WO3 for Radiation Shielding Properties of TeO2?BaO Glass SystemS. Ravangvonga , K. Sriwongsab,c , P. Glumglomchitd , N. Sukseed , P. Kaewketd , W. Katekeawd , W. Nisspad , and J. Kaewkhaoe,fINTEGRATED FERROELECTRICS 2022, VOL. 224 : 134–144 (Link)
การ ศึกษาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอนุภาคโปรตอนและแอลฟาบริเวณผิวของโลหะผสมที่ใช้เป็นโครงสร้างในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ , พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร , ภัทรนันท์ โพธิประเสริฐ, ทัตพิชา แก้วเกิด ,ธนพร เทียนธนากร, จุมพล ขอบขํา ,กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษาวารสารวิชาการ RMUTI JOURNAL Science and Technology 15 (1) : 38-47 (Link)
อิทธิพลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการรอดชีวิต และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเมล็ดดาวกระจายประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยาวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 41 (1) : 108-118 (Link)
การใช้พีซีอาร์ในการทำดีเอ็นเอมาตรฐานต้นทุนต่ำประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยาวารสาร PBRU SCIENCE JOURNAL Volume 19 (1) : 64-71 (Link)
An ethnobotanical study of the genus Smilax in Thailand and its botanical authentication for Hua-khao-yen crude drugsวรางรัตน์ ง่วนชูPharmaceutical Sciences Asia 2022; 49(3) : 230-241 (Link)
Hmong Medicinal Plant Knowledge Transmission and Retention in Social Modernityวรางรัตน์ ง่วนชูวารสาร Human Ecology (2022) 50(3) : 419–433 (Link)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราเมลน้ำตาลโตนดบรรจุในรีทอร์ทเพาช์ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 27 (1) : 151-170 (Link)