คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปี พ .ศ. 2565

ชื่อเรื่องงานวิจัยผู้แต่งแหล่งตีพิมพ์
ประสิทธิภาพของฟิล์มบางที่เคลือบโลหะผสมเซอร์คาลอยร์–4 ในท่อหุ้มเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ต่อการกำบังรังสีแกมมา นิวตรอน โปรตอน และแอลฟาสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์, พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร, ภวัต ผ่องอำไพ, พศวีร์ ลิ้มเกียรติเชิดชู, พรพิพัฒน์ แนมน้อย, จุมพล ขอบขำ, กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา, อรอนงค์ แช่มเล็ก และวรรณา วัฒนาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 14(19): 38-53. (Link)
The comparison behaviors of some scitillators for radiation shieldingRavangvong, S., Sriwongsa, K., Glumglomchit, P., Janthimangkul, R., Pansuay, M., Puangfuang, S. Suksee, N., and Khobkham C.SNRU Journal of science and technology .(2022); 14(1) : 1-6. (Link)
Effects of WO3 on Radiation Shielding Properties of WO3–TeO2 Binary Tellurite Glass SystemS. Ravangvong, W. Nisspa, P. Glumglomchit, P. Amornsophon, R. Kanuenghet, P. Pakdeepensuk, K. Sriwongsa, C. Khobkham & J. Kaewkhao.Integrated Ferroelectrics, 222:1, 125-135, DOI: 10.1080/10584587.2021.1961522 (Link)
Neutron shielding and elastic moduli properties of dysprosium doped sodium-basrd oxide and oxyfluoride glass systemsRavangvong, S., Glumglomchit, P., Sriwongsa, K. and Khobkham C. Naresuan University Journal: Science and Technology. 30(3) : 85-91. (Link)