คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร

สาขาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร (วท.บ)

อาหารและโภชนาการประยุกต์

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ (วท.บ.)

สาขาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (วท.บ.)

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค.บ.)

สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.)

สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)