คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร : สาขาวิชาเคมี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Education program in Chemistry

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
: Bachelor of Education (Chemistry)
ชื่อย่อ    : ค.บ. (เคมี)
: B.Ed. (Chemistry)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     : การพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมพัมนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อบรมอาชีพเสริม อบรมเสริมทักษะการใช้เครื่องมือ

การจัดการศึกษา           :
 เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 4 ปี (ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
 88,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร :

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  •  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  •  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  •  กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต

            2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

                  – วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

                  – วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

            2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

                  – วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

                  – วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
– หลักเคมี
– เคมีอินทรีย์ 
 
– เคมีอนินทรีย์  
– ชีวเคมี 
– เคมีวิเคราะห์สำหรับครู 
– เคมีเชิงฟิสิกส์ 
– ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี 
– สัมมนาทางเคมี 
– สะเต็มศึกษาสำหรับครูเคมี
– การจัดการเรียนเคมี
 
– ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 
– โครงการวิจัยทางเคมี 
  
  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


บัณฑิตสาขาวิชาเคมีทำงานอะไรได้บ้าง ?

 1. ครู และอาจารย์ สาขาวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 2. ครู และอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 3. นักวิจัยในหน่วยงานราชการ และเอกชน
 4. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
 5. นักวิชาการทางการศึกษาด้านเคมี
 6. ประกอบอาชีพอิสระ