คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร : สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.)

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Education Program in Biology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
: Bachelor of Education (Biology)
ชื่อย่อ    : ค.บ. (ชีววิทยา)
: B.Ed. (Biology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     : ผู้ช่วยวิทยากรชมรมความรู้ทางชีววิทยาแก่ครูและนักเรียน  ศึกษาดูงานนอกสถานที่

การจัดการศึกษา           :
 เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
 88,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร :
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
•  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
•  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า37 หน่วยกิต
•  วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
•  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
•  วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
•  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

– อนุกรมวิธานพืช

– นิเวศวิทยา

– พันธุศาสตร์

– วิทยาเอ็มบริโอ

– การวิจัยชีววิทยา

– การวิจัยชีววิทยา

– เครื่องมือและเทคนิค

– สัตววิทยา

– ชีวเคมีพื้นฐาน ทางชีววิทยา

– นิเวศวิทยา

– เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

– การวิจัยวิทยาศาสตร์

– เคมีวิเคราะห์

– พันธุศาสตร์

  


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาทำงานอะไรได้บ้าง ?

1. ประกอบอาชีพครู อาจารย์ ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
2. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ตรวจเชื้อในอาหารตามมาตรฐานการส่งออก
3. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ด เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้