คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร : สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
: Bachelor of Education (Mathematics) 
ชื่อย่อ    : ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
: B.Ed. (Mathematics) 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     :

1. การสร้างสื่อการสอนด้วยการพับกระดาษ
2. การจัดค่ายคณิตศาสตร์
3. ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
4. ฝึกประสบการณ์สอนนอกสถานศึกษา

การจัดการศึกษา           :
 เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 1 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
 88,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร :

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
•  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
•  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
•  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
•  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
•  กลุ่มวิชาชีพครู                                ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
•  วิชาวิชาเอก                                   ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมงทั้งสองภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

– หลักการคณิตศาสตร์

– สัมมนาทางคณิตศ่าสตร์ศึกษา

– แคลคูลัส 1

– ทฤษฏีจำนวน

– นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา

– พีชคณิตเชิงเส้น

– ระบบจำนวน

– เรขาคณิตเบื้องต้น

– แคลคูลัส 2

-การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ฯ-คณิต หรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง ?

1. เป็นครู/อาจารย์ 
2. เป็นนักวิชาการ
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว