คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค.บ.)

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Bachelor of Education in Science and Technology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
: Bachelor of Education (Science and Technology)
ชื่อย่อ    : ค.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
: B.Ed. (Science and Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     :
 อบรมการควบคุมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์-ซอฟแวร์ การสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

การจัดการศึกษา           :
 เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
 88,000 บาท

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
    •  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    •  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    •  กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

                – วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

                – วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

         2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

               – วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

               – วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

  1. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

– กลศาสตร์

–  เคมีวิเคราะห์

– แม่เหล็กไฟฟ้า

– ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

– คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์

– พฤกษศาสตร์

– สัมมนาวิทยาศาสตร์

– อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล

– สัตววิทยา

– วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

– เสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

– เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

– การวิจัยวิทยาศาสตร์

– เคมีอนินทรีย์ 1

– พันธุศาสตร์

– เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

 
  


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง ?

1. ประกอบอาชีพครู อาจารย์ ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
2. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. ประกอบอาชีพอิสระ