คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร : สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร (วท.บ)

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร
Bachelor of Science in Culinary Art and Technology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร)
: Bachelor of Science (Culinary Art and Technology)
ชื่อย่อ    : วท.บ. (เทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร)
: B.Sc. (Culinary Art and Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     : ศึกษาดูงาน อบรมอาหารไทย ประกวดโครงการต่างๆ

การจัดการศึกษา           :
 เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
 160,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร :

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

–  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

–  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

–  วิชาแกน 18 หน่วยกิต

–  วิชาเฉพาะบังคับ 47 หน่วยกิต

–  วิชาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิต

–  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ 7 หน่วยกิจ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

–         การจัดการครัวมาตรฐาน

–       อาหารยุโรป

–         หลักการการประกอบอาหารไทย

–       อาหารเอเชีย

–         หลักการการประกอบอาหารตะวันตก

–       การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

–         ขนมหวานไทย

–       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์

–         อาหารหวาน /คาวเมืองเพชร

–       หลักสูตรผลิตเค้ก คุกกี้ และการตกแต่ง

–         หลักการประกอบอาหารนานาชาติ

–       การแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง

–         การจัดเลี้ยงด้านอาหารและการบริการ

–       ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

–         การจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพ

–         การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง ?

1. ผู้ประกอบการด้านการผลิตและบริการอาหาร
2. ครูอาจารย์
3. นักวิจัย
4. นักวิชาการ
5. อาชีพอิสระ เช่น ร้านอาหาร ร้านดอกไม้