คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร

ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์วรรณา วัฒนา

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ปิยะวัฒน์ เนียมมาลัย

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี