คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร

ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : krined@gmail.com / phone 0889935696

ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
email : yanaphat.pro@mail.pbru.ac.th/phone : 0867654865

ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : bussakorn.oui@mail.pbru.ac.th / phone : 0871524705

ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : kanokrat.jir@mail.pbru.ac.th / phone : 0863055333

อาจารย์วรรณา วัฒนา

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
email : wanna.wat@mail.pbru.ac.th / phone : 0841388155

อาจารย์ปิยะวัฒน์ เนียมมาลัย

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : Piyawat.mea@mail.pbru.ac.th/phone : 0814842269