คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร

คณบดี

Narong_Kai Dean

ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : krined@gmail.com / phone 0889935696

รองคณบดี

Yanaphat 63

อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : yanaphat.pro@mail.pbru.ac.th/phone : 0867654865

Budsakorn 63

ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : bussakorn.oui@mail.pbru.ac.th / phone : 0871524705

Kanokrat Associate

ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : kanokrat.jir@mail.pbru.ac.th / phone : 0863055333

ผู้ช่วยคณบดี

Wanna01

อาจารย์วรรณา วัฒนา

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : wanna.wat@mail.pbru.ac.th / phone : 0841388155

อาจารย์ปิยะวัฒน์ เนียมมาลัย

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-mail : Piyawat.mea@mail.pbru.ac.th/phone : 0814842269

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา

ประธานสาขาวิชา ชีววิทยา

ผศ.ดร.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

ประธานสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สุธิดา กรรณสูตร

ประธานสาขาวิชา เคมี

ผศ.อารี น้อยสำราญ

ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

อ.ดร.อรพรรณ เลื่อนแป้น

ประธานสาขาวิชา คณิจศาสตร์

อ.ดร.พรอริยา ฉิรินัง

ประธานสาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์