ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

by nsci
Published: Last Updated on 237 views

ชือ :

วุฒิการศึกษา :

เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพิทย์  โต้ตอบ

ค.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยม
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)
084-1236579 , 089-1326547

teerapit.tot@mail.pbru.ac.th