Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยคณะ แหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ

แหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ

by nsci
Published: Last Updated on 631 views
แหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ
แหล่งทุน Agricultural Development Council
ชื่อทุน ADC
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
เงื่อนไขและวิธีการ สนับสนุนการวิจัยในสาขา irrigation and water management, resources management, employment and rural labour, marketing and food policy
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน American Foundation for AIDS Research
ชื่อทุน AmFAR
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ให้ทุนศึกษาเรื่องโรคเอดส์ในด้านการแพทย์และด้านสังคมศาสตร์ โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ให้สำหรับหน่วยงานที่มีแพทย์ หรือมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้มีประสบการณ์ในการวิจัย เงินทุนกำหนดไว้ประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ผู้สนใจจะต้องทำวิจัยเฉพาะในด้านการแพทย์ หรือทางสังคมศาสตร์เท่านั้น หน่วยงานที่สนใจมีสิทธิส่งใบสมัครได้เพียงหนึ่งชุด
2. ให้แก่ผู้สนใจทำวิจัย ที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนหรืออบรมระยะสั้นในสหรัฐอเมริกา ทุนนี้กำหนดไว้ประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐ
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ American Foundation for AIDS Research Grant Department,
Second Floor East, 5900 Wilshire
Boulevard, Los Angeles, California 90036-503, U.S.A.
 

แหล่งทุน Asia Foundation
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านกฎหมาย สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ The Asia Foundation
G.P.O. Box1910
Bangkok 10501, THAILAND
โทร. 233-1644-47
 

แหล่งทุน Asian Development Bank
ชื่อทุน AsDB
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (อาเซียน)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา energy, transport and telecommunication, agriculture, banks development, industry and nonfuel minerrals, water supply, social-infrastructure
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน Asian Productivity Organization (องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย)
ชื่อทุน Research on Total Quality Management in Inductries
ชื่อย่อ TQM
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย 1. การวิจัยจะเน้นในเรื่องของการบริหารคุณภาพ โดยทั่วทั้งองค์กร (TQM) โดยทำเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิต หรือการบริการเท่านั้น
2. ในการทำจะให้คัดเลือกเฉพาะบริษัท/หน่วยงานที่ทำทางด้าน TQM โดยมีขนาดใหญ่/กลาง/เล็ก/เป็นบริษัทขนาดใหญ่เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3-5 บริษัท
เงื่อนไขและวิธีการ ข้อแม้ในการให้ทุน
1. ทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ต.ค.- พ.ย. (สำรวจ 3-5 บริษัท) จะให้เงิน 1 ส่วน (500 U.S.) (ต้องทำเป็น report ส่ง 1 เล่ม)
2. ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ให้เสร็จภายในเวลา จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ แต่ต้องทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (2,500 U.S.)
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Asian Productivity Organization (APO)
4-14, Akasake 8-chome, Minato – Ku
Tel. (03) 3408-7221   Fax. Z03X 3408-7220
 

แหล่งทุน Association for International Cancer Research
ชื่อทุน AICR
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ออสเตรเลีย)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย การวิจัยด้านโรคมะเร็ง
เงื่อนไขและวิธีการ ส่งโครงการวิจัยไปยัง Scientific Director ประมาณเดือนมีนาคม
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณเดือนมีนาคม – เดือนเมษายนของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ Association for International Cancer Research
Technology Centre, North Haugh
St. Andrews, Fife, KY 16 95 R
Tel. St. Andrews (0334) 77910
Fax. St. Andrews (0334) 78667
 

แหล่งทุน Australian Centre for International Agricultural Research
ชื่อทุน ACIAR
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ออสเตรเลีย)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ACIAR ให้ความสำคัญกับการวิจัยในประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ เคนย่า ไนจีเรีย อินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศในออสเตรเลียเองโดยสนใจในการวิจัยด้าน
– Soil and Water Management
– Land Use
– Plant Improvement
– Plant Protection
– Animal and Fish Production
– Animal Health
– Farming System
– Postharvest Technology
– Forestry
– Socio – economics
– Communications
เงื่อนไขและวิธีการ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือจะมี Board of Management ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น และความสอดคล้องกับสาขาวิจัยหลัก ๆ ที่ ACIAR ให้ความสนใจ และได้รับอนุมัติในหลักการแล้ว ACIAR จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาหารือกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งการจัดทำคำขอ ซึ่งหน่วยงานส่งมาให้กรมวิเทศสหการพิจารณานั้น มักจะเป็นคำขอค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว ไม่ใช้ในรูป Concept paper เหมือนคำขอโครงการใหม่ทั่วไป เมื่อผ่านกรมวิเทศสหการแล้ว และ ACIAR อนุมัติ ก็จะมีการจัดทำข้อตกลงโครงการต่อไป
ระยะเวลาในการขอทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน Canadian International Development Agency
ชื่อทุน CIDA
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (แคนาดา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา Socio – economic development, rural development, natural resource management
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน Captian James Cook Research
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (นิวซีแลนด์)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา antropology, biology, geography, geology, geophysics, history, medicine, oceanography
เงื่อนไขและวิธีการ ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์
93 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 251-8165
 

แหล่งทุน Council for Asian Manpower Studies
ชื่อย่อ CAMS
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการศึกษาที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหาแรงงานในเอเซีย ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้ดีขึ้น โดยเจาะจงที่ Employment and Manpower Development
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Executive Director Council of Asian Manpower Studies
P.O. Box b, U.P. Post Office Diliman, Quezon City,
3004 PHILIPPINES
 

แหล่งทุน East West Center
ชื่อย่อ EWC
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา
1. Natural Resource Environmental Economics
2. Marine Resource Economics
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Personel Division, Dept.  East – West Center
1777 East – West Road, Honolulu, Hawaii
96848 U.S.A.
 

แหล่งทุน Federal Republic of Germany
ชื่อย่อ FRG
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (เยอรมัน)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยและการฝึกอบรมในสาขา technical vocational training, rural development, water supply transport and industry
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน Food and Agriculture Organization of the United Nations
ชื่อย่อ FAO
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา crop production and protection, rural development, fisheries and forestry
เงื่อนไขและวิธีการ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใช้รูปแบบที่ยอมรับเป็นสากลของ FAO และต้องมีเนื้อหาครบถ้วนตามที่กำหนด
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร 10200
 

แหล่งทุน Ford Foundation
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย 1. Social Forestry
2. Socio – Political Pluralization
3. International Affairs
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ The Ford Foundation
P.O. Box 11 – 1096
Nana Post Office, Bangkok 10110
หรือ Central Children Tower
16th Floor, 22 Soi Somkid, Ploenchit Road, Bangkok 10330, TAILAND
โทร. 254-7172, 254-7173  โทรสาร (662) 254-7174
 

แหล่งทุน Friedrich – Ebert – Stiftung
ชื่อย่อ FES
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประทเศ (เยอรมัน)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทางด้านพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน Hitachi Foundation
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย natural sciences, applied science, social science, cultural science
เงื่อนไขและวิธีการ 1. ต้องเป็นคนวิจัยที่วิจัยในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศของผู้วิจัยเอง
2. เป็นคนวิจัยที่วิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นหรือสถาบันวิจัยร่วม
3. สามารถนำไปใช้ในสังคมได้
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณมิถุนายน – กันยายน
หน่วยงานที่ติดต่อ The Hitachi Foundation
8F, New Marunouchi Bldg.
5-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, JAPAN
 

แหล่งทุน Institute of Developing Economics, Japan
ชื่อทุน The Environmental Resource Accounting System – The Care of Thailand
ชื่อย่อ IDE
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. สาขาวิชาวนศาสตร์
เงื่อนไขและวิธีการ 1. อาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจภาคสนามทั่วประเทศ
2. อาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม ป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 282-1030 โทรสาร 282-1095
 

แหล่งทุน Institute of Energy Economics, Japan
ชื่อทุน Energy Data-Base Phase I
ชื่อย่อ IEE
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย พลังงาน
เงื่อนไขและวิธีการ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และจัดส่งรายงาน
ระยะเวลาในการขอทุน กุมภาพันธ์ – มีนาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ The Institute of Energy Economics, Japan
Shuwa Kamiyacho Bldg., 3-13 Toranomon 4-Chome
Minato-Ku, Tokyo 105, JAPAN
Tel. (03) 5401-4433  Fax. (03) 5401-4320
 

แหล่งทุน Institute of Southeast Asian Studies
ชื่อย่อ ISAS
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สิงค์โปร์)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน ของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสนับสนุนในสาขา
1. Problems of Development
2. Modernization
3. Social
4. Politic Changes on Modern Southeast Asia
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอไปยังแหล่งทุนโดยตรง
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ The Executive Secretary
Institute of Southeast Asian Studies
Cluny Road, Singapore 10, REPUBLIC OF SINGAPORE
 

แหล่งทุน International Agency for Research on Cancer
ชื่อย่อ IARC
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย การวิจัยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ International Agency for Research On Cancer
150, cours Albert Thomas 69372
Lyon Cerdex 08, FRANCE
Tel. 33-72 73 84 35  Telex 380 023
 

แหล่งทุน International Atomic Energy Agency
ชื่อย่อ IAEA
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ Research Contract แก่สถาบันที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก โดยกำหนดสาขาการวิจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. Food and Agriculture
2. Human Health
3. Physical and Chemical Sciences
4. Marine Environment
5. Nuclear Power
6. Nuclear Fuel Cycle
7. Radioactive Waste Management
8. Nuclear Safety
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กองวิเทศสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย หรือที่
Inernational Atomic Energy Agency
Agence Internationale De L’ energie Atomigue
Wagramerstrasse 5, A-1400 Vienna, AUSTRIA หรือที่
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 579-5230, 562-0123  โทร 561-3013
 

แหล่งทุน International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)
ชื่อย่อ IBRD
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา energy, agriculture and rural development, transportation, telecommunications, urban development, industry, education, population, health
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน International Bureau of Education
ชื่อย่อ IBE
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์กรระหว่างประเทศ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขาการศึกษา
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325   โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน International Center for Training and Research in Tropical Sericulture
ชื่อย่อ ICTRETS
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (อินเดีย)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา การเลี้ยงหม่อนไหม
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ หรือที่แหล่งทุนโดยตรง
ICTRETS,  Srirampula
Manadavadi Road, Mysore 570008, INDIA
 

แหล่งทุน International Center for Research on Women
ชื่อย่อ ICRW
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ให้ทุนทำวิจัยเรื่องสตรีและเอดส์ (Women and AIDS) เพื่อหาทางลดการเสี่ยงของสตรีต่อการป่วยเป็นโรคเอดส์ โดยวิธีการศึกษา จะเป็นในเชิงปริมาณหรือในเชิงคุณภาพก็ได้ หรืออาจจะประสานงานกับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ทุนนี้มีทั้งหมด 15 ทุน ทุนละประมาณ 65,000 เหรียญสหรัฐมีกำหนดระยะเวลาในการทำวิจัย 18 เดือน เงินทุนจะรวมถึงเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าที่ปรึกษา ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในงานสนาม ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าติดต่อ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทุนนี้เน้นให้เฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาเท่านั้น
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Project Manager
Women and AIDS Program
International Center for Research on Women
1717 Massachusetts Avenue,
N.W.Suite 302, Washington, D.C. 20036,  U.S.A.
 

แหล่งทุน International Committee on Applied Research in Population
ชื่อย่อ ICARP
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้าน
1. ประชากรศาสตร์
2. การวิจัยประยุกต์ทางประชากรศาสตร์
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน International Development Research Center
ชื่อย่อ IDRC
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (แคนาดา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศในลักษณะ Applied Research เน้นด้าน
1. Agriculture, Food and Nutrition Science
2. Information Science
3. Health Science
4. Scial Science
5. Communication
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
หรือที่แหล่งทุนโดยตรง
IDRC 7th Storey, RELC Building
30 Orange Grove Road, SINGAPORE 1025
 

แหล่งทุน International Foundation of Science
ชื่อย่อ IFS
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สวีเดน)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้าน aquaculture, animal production, crop science, forestry, food science, natural products, rural technology
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ IFS, GREV TUREGATAN,
S-114 38 Stockholm, SWEDEN
 

แหล่งทุน International Human Assistance Programme
ชื่อย่อ IHAP
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้าน
1. Human Resource Development
2. Health Education
3. Computer
4. Telecommunication
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน International Labour Organization
ชื่อย่อย ILO
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (อค์การระหว่างประเทศ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยและการฝึกอบรมในสาขา Skills development and training, improvement of working conditions and environment
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน International Rice Research Institute
ชื่อย่อ IRRI
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยและฝึกอบรมในสาขา deepwater rice research, farm machinery development, short-term technical training and degree programmes at IRRI, rainfed rice research
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
หรือ สถาบันวิจัยค้นคว้าเรื่องข้าวระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 561-1581  โทรสาร 561-4894
 

แหล่งทุน James H.W. Thompson Foundation
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์กรเอกชนต่างประเทศ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิเจมส์ เฮด ดับเบิลยู ทอมป์สัน
77 ซอยสมประสงค์ 3 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร 10400
 

แหล่งทุน Japan Foundation
ชื่อทุน Assistance Grant for Japanese Studies, Thammasat University
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ญี่ปุ่นศึกษา
ระยะเวลาในการขอทุน ตุลาคม – ธันวาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ The Japan Foundation
APK Mori Building, 1-12-32 Akasaka, Minato-Ku
Tokyo 107, JAPAN
Tel. (03) 5562-3511  Fax. (03) 5562-3494
 

แหล่งทุน Japan International Cooperation Agency
ชื่อย่อ JICA
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยสาขา agriculture, forestry, fisheries, education, public health and social infrastructures
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ สถานทูตญี่ปุ่น
1974 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10400
 

แหล่งทุน Matsumae International Foundation
ชื่อย่อ MIF
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สาขา Natural Science, Engineering Medicine จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก และสาขาที่จะได้รับพิจารณาลำดับสุดท้าย คือ Social Science, Humanities, Arts
เงื่อนไขและวิธีการ ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์การทำวิจัย อย่างน้อย 2 ปี หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัคร มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น
ระยะเวลาในการขอทุน กรกฎาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ The Matsumae International Foundation
C/O Tokai University Yoyogi Campus
2-28-4, Tomigaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151, JAPAN
Tel. (03) 5433-0861  Fax (03) 5453-0810
 

แหล่งทุน McNamara Fellowship Program
ชื่อทุน ทุนการศึกษาตามโครงการ Robert S.McNamara Fellowship Program
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะให้ความสำคัญด้าน Public Policy
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ The McNamara Fellowship Program
The World Bank, Room, M-4029
181 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433
 

แหล่งทุน Nagao Natural Environment Foundation
ชื่อย่อ NEF Research Grant
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในประเทศ เช่น
1. Natural history of an area
2. Distribution, population size, ecology and habitat of a species or a group of species
3. Preservation of endangered species, including captive breding
4. Influence of development on local ecosystems and/or their components
5. Biological survey of a protected area
6. Conservation and rehabilitation of important natural ecosystems
เงื่อนไขและวิธีการ สนับสนุนการวิจัยปีละ 100,000 เยน ผู้ขอรับทุนต้องมีอายุต่ำกว่า 40 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Nagao Natural Environment Fqundation
Hongoo 3-39-12, Bunkyo-Ku, Tokyo 113, JAPAN
Fax. 81-3-3912-3129
 

แหล่งทุน National Foundation for Cancer Research
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยด้านโรคมะเร็ง
เงื่อนไขและวิธีการ ส่งโครงการวิจัยไปยัง Scientific Director
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ National Foundation for Cancer Research
7315 Wisconsin Avenue, Suite 500 W Bethesd
Maryland 20814, U.S.A.
Tel. (301) 654-1250  Fax. (301) 654-5824
 

แหล่งทุน National Health and Medical Research Council of Australia
ชื่อทุน Postgraduate Research Scholarship
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ออสเตรเลีย)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัย Postgraduate Research Scholarships in Australia ระยะเวลา 3 ปี ในสาขา Health and Medical Science
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ The Secretary National Health and Medical Research Council
P.O. Box 100 Woden ACT 2606, AUSTRALIA
 

แหล่งทุน National Research Advisory Council
ชื่อย่อ NRAC
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (นิวซีแลนด์)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา agriculture fisheries, industry sciences, social welfare
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ National Research Advisory Council
P.O. Box 12-240 Wellington, NEEW ZEALAND
 

แหล่งทุน Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
ชื่อทุน NSERC International Fellowship
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (แคนาดา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ให้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวม 70 ทุน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ (ยกเว้นแคนาดา) เป็นเวลา 1 ปี และอาจจะขอทุนเพื่อทำการวิจัยต่อไปได้อีก 1 ปี หากผลงานในด้านการทำวิจัยเป็นที่น่าพอใจ โดยจะได้รับทุนปีละ 29,000 เหรียญแคนาดา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินทางสำหรับผู้รับทุนและครอบครัว
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ The Canadian University (Department of Interest)
หรือ International Fellowships
Scholarships and International Programs Directorate
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
200 Kent Street, Ottawa, Ontario CANADA, K1 A1 M5
 

แหล่งทุน New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
ชื่อทุน A Demonstration Research Project on a High Efficiency Residue
ชื่อย่อ RECO
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ด้านพลังงาน โดยเป็นการวิจัยสาธิตเพื่อพัฒนากระบวนการเผาไหม้น้ำมัน คุณภาพต่ำในหม้อไอน้ำให้มีการทำงานสม่ำเสมอ เกิดเขม่าควันดำ และมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
เงื่อนไขและวิธีการ เป็นการช่วยเหลือแบบให้เปล่า
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO)
อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 8
130-132 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 256-6725-6  โทรสาร 256-6727
 

แหล่งทุน Niwano Peace Foundation
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย แบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ทุนด้านวิจัย

1.1 ความร่วมมือและความเข้าใจกันระหว่างศาสนาต่าง ๆ
1.2 บทบาทของศาสนาในยุคปัจจุบัน
1.3 วิธีการเอาชนะอุปสรรคต่อสันติภาพ
1.4 ความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์ต่อศาสนาและจริยศาสตร์

2. ทุนด้านกิจกรรม

2.1 กิจกรรมต่อการสนับสนุนในระดับภูมิภาค เพื่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน และความร่วมมือกันระหว่างศาสนา และวัฒนธรรมที่ต่างกัน
2.2 กิจกรรมด้านบริการสังคมและพัฒนาสิทธิมนุษยชน และสันติภาพ บนพื้นฐานทางศาสนา
2.3 วิจัยบทบาทของศาสนาในสังคมที่เติบโตมานาน

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Katsunori Yamanoi
Secretary General Niwano Peace Foundation
Schoene Villa Catherine
5 F 1-16-7 Shinjuku, Shinjukuku Tokyo 160, JAPAN
 

แหล่งทุน Population Council
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา family planning, social sciences (population development infant, child health and mortality, women development)
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
หรือติดต่อแหล่งทุนโดยตรงที่ มูลนิธิสภาประชากร
37/1 ซอยสมประสงค์ 3 กรุงเทพมหานคร
โทร. 251-4766, 251-7066, 253-9165  โทรสาร 255-5513
 

แหล่งทุน Regional Centre for Education in Science and Mathematics
ชื่อทุน RECSAM
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (อาเซียน)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา Science and mathematics education
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน Rikkyo University
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Office of International Exchange Programs, Rikkyo University
3-34-1 Nishi-Ikebukuro Toshima-Ku, Tokyo 171, JAPAN
 

แหล่งทุน Rockefeller Foundation
ชื่อย่อ RF
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์กรเอกชนสหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ประเทศที่กำลังพัฒนา ระยะเวลาในการให้ทุน ประมาณ 1-3 ปี
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอ Pre-proposal ความยาวประมาณ 2 หน้า จำนวน 1 ชุด ไปยังผู้แทนของ Rockefeller ในประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จึงทำFull Proposal ส่งผู้แทนของ Rockefeller ต่อไป
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Dr. John C.O. Toole
Rockefeller Foundation, 54 Sukhumvit Soi 21, Bangkok 10110
 

แหล่งทุน Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial Research
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (นอรเว)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา science and technology, industry, agriculture, medicine
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial Research
Songsveien 72 N-0855 Oslo 8, NORWAY
 

แหล่งทุน Save the Children Fund
ชื่อย่อ SCF
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์กรเอกชนสหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยด้านโภชนาการ, สาธารณสุข
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน Social Science Research Council
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา social science, humanities
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Social Science Research Council
605 Third Avenue
17 th Floor New York, New York 10016, U.S.A.
 

แหล่งทุน Sophia University
ชื่อย่อ Sophia  Lecturing – Research Grants
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนอาจารย์และผู้สอนในมหาวิทยาลัยของประเทศในภาคพื้นเอเซีย ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เพื่อทำการสอนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยโซเฟีย เป็นเวลา 3 เดือน
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Office of Academic Affairs
(STEC Coordinator) Sophia University
7-1 Kioi-cho, Chiyada-Ku, Tokyo 102, JAPAN
 

แหล่งทุน Southeast Asian Medical Information Center
ชื่อย่อ SEAMIC
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้าน โภชนาการ และการแพทย์
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ กองสาธารณสุขต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 

แหล่งทุน Southeast Asian Ministers of Education Organization
ชื่อย่อ SEAMEO
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สิงคโปร์)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา tropical biology, educational innovation and technology, science, mathematics, education, language education, agriculture, archaeology and fine arts, tropical medicine and public health
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ SEAMEO Regional Language Center
30 Orange Grove Road, Singapore 1025
REPUBLIC OF SINGAPORE
 

แหล่งทุน Southeast Asian Population Research Awards Program
ชื่อย่อ SEAPRAP
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สิงค์โปร์)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ SEAPRAP
Institute of Southeast Asian Studies
Cluny Road, Singapore 10
REPUBLIC OF SINGAPORE
 

แหล่งทุน Southeast Asian Regional Center for Agriculture
ชื่อย่อ SEARCA
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการฝึกอบรมระยะสั้น และการวิจัยในสาขาต่อไปนี้ Agriculture, Food, Forestry, Fisheries, Agriculture Business, Rural Development
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Director, SEARCA
College Laguna, Philippines Application : Ministry of Education Thailand
 

แหล่งทุน Stiftung Volkswagenwerk
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (เยอรมัน)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา engineering science, medicine, humanities and social science
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Stiftung Volkswagenwerk
Kastanioenallee 35 D-3000, Hannover 81
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
 

แหล่งทุน Sumitomo Foundation
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น
เงื่อนไขและวิธีการ 1. ต้องเป็นนักวิจัยจากกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ไม่ใช่คนสัญชาติญี่ปุ่น และไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
2. การทำวิจัยเป็นลักษณะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคลก็ได้
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ The Sumitomo Foundation
Sumitomo Shibadaimon Building
No 2 12-16, Shibadaimon 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo 105, JAPAN
 

แหล่งทุน Swedish National Association against Heart and Chest Diseases
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สวีเดน)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา cardiogy, pneumology
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Swedish National Association against Heart and Chest Diseases
Kungsgatan 54 111 35, SWEDEN
 

แหล่งทุน Thailand – United States Educational Foundation
ชื่อทุน ทุนฟุลไบรท์
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อเมริกันศึกษา
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
125 ถนน สาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 286-4783, 286-4785
 

แหล่งทุน Thailand – United States Educational Foundation
ชื่อทุน ทุนฟุลไบรท์ “Collaborative Research Award”
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นทุนเพื่อขอการสนับสนุนนักวิจัยชาวอเมริกัน มาร่วมทำงานโครงการที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว หรือจะเริ่มดำเนินการ โดยมูลนิธิฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายของนักวิชาการชาวอเมริกัน ระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้จะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายของการดำเนินการวิจัยนั้น ๆ หรือค่าใช้จ่ายของนักวิชาการไทย
เงื่อนไขและวิธีการ จัดส่ง Proposal โดยแบ่งรายละเอียดของโครงการ ลักษณะรายละเอียดของงานวิจัย คุณสมบัติของนักวิชาการที่ต้องการ ไปยังมูลนิธิฯ
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
125 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 286-4783, 286-4785
 

แหล่งทุน Thailand – United States Educational Foundation
ชื่อทุน ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ “Pre-doctoral Fellowship”
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นทุนที่ให้กับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ซึ่งกำลังลาราชการเพื่อศึกษาปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อไปทำการศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 3-4 เดือน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนตลอดระยะเวลาตามที่กำหนด ซึ่งรวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับ ค่าใข้จ่ายส่วนตัว ค่าศึกษาเล่าเรียน และอื่น ๆ
เงื่อนไขและวิธีการ จะต้องได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพื่อลาราชการ และจากมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอก โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่มูลนิธิฯ ตามเวลาที่กำหนด
ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ขอเดือนกรกฎาคม ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
125 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 286-4783, 286-4785
 

แหล่งทุน Thailand – United States Educational Foundation
ชื่อทุน ทุนฟุลไบรท์ “Thai Visiting Scholar”
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นทุนที่ให้กับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าของไทย เพื่อไปทำการสอนวิจัย หรืออื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4-6 เดือน โดยในปีหนึ่ง ๆ จะสนับสนุน 2-3 ทุน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เงินเดือน ประมาณเดือนละ $2,500 และ Professional Fee ประมาณ $ 600
ระยะเวลาในการขอทุน เปิดรับสมัครประมาณเดือนมิถุนายน
หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
125 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 286-4783, 286-4785, 286-0900-9 ต่อ 220, 278
 

แหล่งทุน United Nations Children’s Fund
ชื่อย่อ UNICEF
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัย โภชนาการ และการพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานอื่น ๆ
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ UNICEF/Thailand
ตู้ ปณ. 2-154 กรุงเทพมหานคร
 

แหล่งทุน United Nations Department of TechnicalCo-operation for Development
ชื่อย่อ UN/DTCD
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา natural resources, energy economy and social planning, public administration, rual dvelopment, social development investment promotion
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน United Nations Department Programme
ชื่อย่อ UNDP
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา development management, rural development and poverty alleviation,  economic diversification, energy
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
ชื่อย่อ UNESCO
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา
Education : Curriculum development, science education, teacher training, educational technology, literacy, population education
Science : Chemistry of natural products microbiology, engineering and intrumentation, marine sciences
Clture : restruction of monuments
Communications : development of a national new agency
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ หรือ
สำนักงาน UNESCO ประจำประเทศไทย หรือ
UNESCO
1 rue Miollis 75015 Paris, France
 

แหล่งทุน UNESCO ร่วมกับ Third World Academy
ชื่อย่อ UNESCO/TWAS
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้าน Human Genome
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ UNESCO/TWAS Human Genome Fellowship Committee,
Devision of Scientific Research Higher Education
UNESCO
Fax. (33-1) 45672639
 

แหล่งทุน United Nations Environment Programme
ชื่อย่อ UNEP
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา environmental management and nature conservation
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7225  โทรสาร 280
 

แหล่งทุน United Natins Fund for Drug Abuse Control
ชื่อย่อ UNFDAC
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้านการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่นในเขตภาคเหนือของไทย
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน United Nations Fund for Population Activities
ชื่อย่อ UNFPA
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา family planning, communication and education, dynamics, population policies, health care deveopment
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
หรือติดต่อแหล่งทุนโดยตรง
United Nations Fund for Population Activities,
220 East 42 ND Street New York, New York 10017, U.S.A.
Tel. (213) 297-5242  Fax (212) 297-4951
 

แหล่งทุน United Nations Industrial Development Organization
ชื่อย่อ UNIDO
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา industry, pharmacology
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325   โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน United Nations Institute for Disarmament Research
ชื่อทุน Research Fellowship
ชื่อย่อ UNIDIR
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย Disarmament and related international security issues
เงื่อนไขและวิธีการ The research projects of UNIDIR are commissioned to individual experts or research organization
ระยะเวลาในการขอทุน The Research Fellowship is offered annually (in Fall)
หน่วยงานที่ติดต่อ MR. SERGE SUR, Deputy Director
United Nations Institute for Disarmament Research
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, SWITZERLAND
Phone (41.22) 9174256/9174252  Fax. (41.22) 9170176
 

แหล่งทุน United Nations University
ชื่อย่อ UNU
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย Research/training
เงื่อนไขและวิธีการ ระยะเวลาในการให้ทุน ประมาณ 1 ปี
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ สถาบันพัฒนาข้าราชการส่วนการศึกษา และฝึกอบรมในต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ.
โทร. 281-9453  โทรสาร 280-3334
 

แหล่งทุน U.S.Agency for International Development
ชื่อย่อ USAID
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. PSTC (The Program in Science and Technology Co-operation)
2. U.S. Israel CDR (The US-Israel Co-operative Development Research Program CDR Grant)
3. BOSTID (The Board on Science and Technology Development)
เงื่อนไขและวิธีการ เสนอ Pre-Proposal ทั้ง 3 program ตามเวลาที่ USAID กำหนด
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248
 

แหล่งทุน World Health Organization
ชื่อย่อ WHO
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้าน Primary health care, water supply, sanitation, nutrition, maternal and child care, family planning, immunization, communicable diseases control, health education, mental health, drug policies and management, pharmaceticals and biologicals studies, epidemiological surveillance, malaria control, cancer, cardiovascular diseases control, environmental health management, health manpower planning and management
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ WHO/Thailand กระทรวงสาธารณสุข
หรือ WHO/GENEVA
1211 Geneva 27, SWITZERLAND
 

แหล่งทุน World Health Organization
ชื่อทุน ทุนสนับสนุนการดำเนินเป็นโครงการภายใต้แผนงาน THA OCD 001
ชื่อย่อ WHO PICT THA OCD 001
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย การศึกษาวิจัย อันเกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ที่เน้นการประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวัง และติดตามโรค การค้นหาปัจจัยเสี่ยงพยาธิวิทยา การกำเนิดโรค กลยุทธในการควบคุมและรักษา
เงื่อนไขและวิธีการ เพิ่มพูนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพัฒนารูปแบบอันนำไปสู่การป้องกัน และควบคุมโรค โครงการที่มีลักษณะของการริเริ่ม
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
 

แหล่งทุน World Health Organization
ชื่อทุน Traditional Medicine THA PHC 002
ชื่อย่อ PICT THA PHC 002
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย งานวิจัยเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย
เงื่อนไขและวิธีการ แบ่งเงินชำระ 3 งวด
1. เริ่มโครงการ 60%
2. เมื่อได้รับ midterm report 30%
3. เมื่อได้รับFinal report 10%
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ สำนักประสานแผน องค์การอนามัยโลก
THA PHC 002
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 

แหล่งทุน World Health Organization
ชื่อทุน ทุนวิจัยโครงการโรคเอดส์
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่มีหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับ
1. การศึกษาในแง่กฎหมายและสังคมต่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
2. การศึกษาความรู้และทัศนคติของกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์
3. การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโรคเอดส์ต่อเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม รวมทั้งทางด้านการแพทย์
4. การศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
5. การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
เงื่อนไขและวิธีการ ทุนอุดหนุนในวงเงินโครงการละ 50,000 – 300,000 บาท
เสนอโครงการภาษาไทย 20 ชุด ภาษาอังกฤษ 5 ชุด
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ เลขานุการคณะทำงานพิจารณาและติดตามการวิจัยและโครงการโรคเอดส์
กองวิชาการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 591-8249
 

แหล่งทุน World Health Organizationn (ผ่านกระทรวงสาธารณสุข)
ชื่อทุน WHO ผ่านกระทรวงสาธารณสุข
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้การสนับสนุนการวิจัย และทุนศึกษาดูงาน แบ่งเป็น 4 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานการพัฒนาระบบสาธารณสุข (Health System Development)
2. แผนงานโครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข (Support Programme)
3. แผนงานการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ (Health Protection and Promotion)
4. แผนงานการป้องกันและควบคุมโรค (Disease Prevention and Control)
เงื่อนไขและวิธีการ แต่ละแผนงานจะสนับสนุนการวิจัยและการอบรมดูงาน โดยสนับสนุนเป็นลักษณะ Seed mony ผู้สนใจให้จัดส่งรายละเอียดของแต่ละโครงการตามเงื่อนไขที่แต่ละแผนงานกำหนด ซึ่งจะเผยแพร่ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป จำนวน 20 ชุด
ระยะเวลาในการขอทุน โดยที่องค์การอนามัยโลกจัดสรรงบประมาณผ่านกรทรวงสาธารณสุข ให้แผนงานต่าง ๆ เป็นวงจร ๆ ละ 2 ปี โดยเริ่มในปีศักราชที่เป็นเลขคู่ ดังนั้นโดยทั่วไประยะเวลาในการเสนอขอทุน จึงเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมของปีแรก จนถึงเดือนสิงหาคมของปีที่สองในวงจรงบประมาณนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามแผนงานต่าง ๆ อาจกำหนดระยะเวลาการเสนอขอทุนเฉพาะแต่ละแผนงาน ดังนั้นการเสนอขอทุนให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่แต่ละแผนงานกำหนดเป็นสำคัญ
หน่วยงานที่ติดต่อ เลขานุการคณะทำงานประสานแผนงาน
สำนักงานเลขานุการ PICT กองการสาธารณสุขต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 

แหล่งทุน World Health Organizaion
ชื่อทุน WHO : Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases
ชื่อย่อ (ถ้ามี) TDR/WHO
ที่มาของเงินทุนวิจัย ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นโครงการพิเศษที่ร่วมสนับสนุนโดย UNDP, World Bank, WHO, องค์กรระหว่างประเทศ, มูลนิธิ และองค์กรเอกชน สนับสนุนการวิจัย และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีป้องกันการวินิจฉัย การรักษาโรคเมืองร้อน ได้แก่ malaria, schistosomiasis (or bilharziasis), filariasis (both onchocerciasis or river blindness and lymphatic filariasis or elephantiasis), African trypanosomiasis (or slooping sickness), Chagas disease, leishmaniasis and Leprosy
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR)
World Health Organization
1211 Geneva 27, SWITZERLAND
Tel. (41-22) 791-3805  Fax. 791-0746