คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมงานวิจัย ฯ

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

ชื่อการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รับบทความถึง       
การประชุมวิชาการระดับชาติ Teacher Education Conference ครั้งที่ 2: "Teacher Education for Learning Recovery in the Post Pandemic"สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์28 กันยายน 2565
The 34th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (34th# TSB 2022)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
30 กันยายน 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน “เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน15 ตุลาคม 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี31 ตุลาคม 2565
Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023): “Chemical Diversity Towards Sustainable Development Goals”
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง1 พฤศจิกายน 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12: “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี30 พฤศจิกายน 2565
The 1st International Conference on Education “Innovation in Education”

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล30 พฤศจิกายน 2565