คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมงานวิจัย ฯ

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

ชื่อการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับบทความถึง
วันที่จัดงาน
Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023): “Chemical Diversity Towards Sustainable Development Goals”
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1 พฤศจิกายน 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12: “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
30 พฤศจิกายน 2565
The 1st International Conference on Education “Innovation in Education”

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
30 พฤศจิกายน 2565
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (2nd NACON-NARAHS)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
30 พฤศจิกายน 2565
The 1st International Conference on Education หัวข้อ: “Innovation in Education”
Faculty of Education, Vongchavalitkul University online
30 พฤศจิกายน 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566: “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21”
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
15 ธันวาคม 2565
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61 ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ธันวาคม 2565
การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 19
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
31 มกราคม 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566: “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน"
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5 มกราคม 2566
Online
22 มีนาคม 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11: “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การ พัฒนาอย่างยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
15 มกราคม 2566
 (ขยายเวลา)
Onsite
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15 มกราคม 2566
Hybrid conference
21-22 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2:"งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น"คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15 มกราคม 2566
Online
10 มีนาคม 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
15 มกราคม 2566
Onsite
27-28 เมษายน 2566
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย ในเครือฯ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยศรีปทุม
15 มกราคม 2566
Hybrid conference
การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
15 มกราคม 2566
Onsite
25-26 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6: “ศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคนิวนอร์มัล : โอกาสและความท้าทายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
16 มกราคม 2566
Hybrid conference
15 กุมภาพันธ์ 2566
The 5th National Conference in Applied Research (5th# NCAR NBU 2023) หัวข้อ: "มิติใหม่ของโลกภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :ความท้าทายและโอกาส"มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
31 มกราคม 2566
Online
22 มีนาคม 2566
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 16: "นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยที่ดี" ("Innovation for Promoting Nutrition and Ageing")สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
31 มกราคม 2566
Onsite
15-16 มีนาคม 2566
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
31 มกราคม 2566
Online
3 เมษายน 2566
การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ: "การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและสารสกัดทางการแพทย์จากกัญชา กัญชง และกระท่อม ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม 2566
Onsitee
20 เมษายน 2566
การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
31 มกราคม 2566
(ขยายเวลา)
Onsite
25-26 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
24 กุมภาพันธ์ 2566
Onsite
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
Food Innovation Asia Conference 2023: "The Future Food for Sustainability,Health and Well-being"Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT)
28 กุมภาพันธ์ 2566
Onsite
15-17 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 The 14th National Science Research Conference (SRC14)มหาวิทยาลัยพะเยา
16 มีนาคม 2566
Onsite
25-26 พฤษภาคม 2566
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17 มีนาคม 2566
Hybrid conference
8-9 มิถุนายน 2566
การประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 11: “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 มีนาคม 2566
Onsite
15-16 มิถุนายน 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The 15th NPRU National Academic Conference 2023 (15th# NPRU 2023)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 มีนาคม 2566
Onsite
13-14 กรกฎาคม 2566
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566: “Mathematics for Everyone: Mathematical Science with Multidisciplinary Applications”สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
23 มีนาคม 2566
Hybrid conference
29 - 30 เมษายน 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
24 มีนาคม 2566
26 พฤษภาคม 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566: “การวิจัยสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและผู้ประกอบการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 มีนาคม 2566
Hybrid Conference
2 - 3 พฤษภาคม 2566
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1: “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”คณะวิทยาศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 มีนาคม 2566
Onsite
1 - 2 มิถุนายน 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 The 14th National Science Research Conference (SRC14)มหาวิทยาลัยพะเยา
5 เมษายน 2566
(ขยายเวลา)
Onsite
25 - 26 พฤษภาคม2566
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19: "Education and Learning Innovation for the Post-Pandemic Era and the Future"คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 เมษายน 2566
Hybrid conference
7 มิถุนายน 2566
The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023 (5th# SDNC 2023): “Innovation and Artificial Intelligence for Education in the Digital Era”คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15 เมษายน 2566
Hybrid conference
9 มิถุนายน 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 The National and International Conference on Education 2023 (NICE 2023)ศึกษาศาสตร์ มอ.
22 เมษายน 2566
online
7 - 9 มิถุนายน 2566
The 28th International Conference on Difference Equations and Applications (28th# ICDEA 2023)สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
30 เมษายน 2566
Onsite
17-21 กรกฎาคม 2566
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15: “พฤกษศาสตร์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความร่วมมือระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล”มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30  เมษายน 2566
Onsite
9-11 มิถุนายน 2566
The 28th International Conference on Difference Equations and Applications (28th# ICDEA 2023)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
30 เมษายน 2566
Onsite
7 - 21 กรกฎาคม 2566
การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์  ประจำปี 2566 Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2023 (APAM 2023)คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 พฤษภาคม 2566
Onsite
วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566