ข่าวและกิจกรรมวิจัย

by ปิยนันท์ เสนะโห
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมงานวิจัย ฯ

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

ชื่อการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับบทความถึง
การประชุมวิชาการ “Teacher Education in the Next Normal” (INTEC 2022) ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย25 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมวิชาการด้านการศึกษาครั้งที่ 10 “Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality”สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์28 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 13 (online conference)มหาวิทยาลัยหาดใหญ่28 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (online conference)มหาวิทยาลัยแม่โจ้28 กุมภาพันธ์ 2565
Food Innovation Asia Conference 2022 (FIAC 2022)FoSTAT10 มีนาคม 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย18 มีนาคม 2565
The 9th International Conference on Education (ICE 2022) and The 18th National Conference (online conference)มหาวิทยาลัยศิลปากร31 มีนาคม 2565 (ขยายเวลา)
การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปละการประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย (NCST R2R 2022)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี31 มีนาคม 2565
The 7th International STEM Ed Education Conference 2022 (7th#iSTEM-ED 2022)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร31 มีนาคม 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม31 มีนาคม 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 12 แบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง” และการประชุมวิขาการระดับนานาชาติทางการศึกษาครั้งที่ 18คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง31 มีนาคม 2565
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1 เมษายน 2565
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่สู่อนาคต”มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด8 เมษายน 2565
การประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 17 หัวข้อ “Carbon neutrality” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย15 เมษายน 2565
ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier Univesity : Challenges and Foresight”มหาวิทยาลัยนเรศวร30 เมษายน 2565
ประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมเชิงเพื้นที่”วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น30 เมษายน 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม15 มิถุนายน 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี23 พฤษภาคม 2565
การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม27 พฤษภาคม 2565 (ขยายเวลา)
Thailand research expo and symposium 2022สำนักงานวิจัยแห่งชาติ31 พฤษภาคม 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม15 มิถุนายน 2565
The 4th ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2022) “Sustainable Community Development” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง30 มิถุนายน 2565
The 4th International Conference on Mathematics, Engineering & Industrial Applications (4th# ICoMEIA 2022)มหาวิทยาลัยทักษิณ30 มิถุนายน 2565
การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติสารสนเทศภูมิศาตร์และสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 73 มหาวิทยาลัยนเรศวร15 กันยายน 2565