คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร : สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

Bachelor of Science  Program in (Applied Food and Nutrition)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการประยุกต์)
: Bachelor of Science (Applied Food and Nutrition)
ชื่อย่อ    : วท.บ. (อาหารและโภชนาการประยุกต์)
: B.Sc.(Applied Food and Nutrition)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     : ศึกษาดูงาน อบรมอาหารไทย ประกวดโครงการต่างๆ

การจัดการศึกษา           :
 เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
 88,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร :
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
•  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
•  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า100 หน่วยกิต
•  วิชาแกน 40 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะบังคับ 40 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะเลือก 20 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

– เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป

– อาหารบำบัดโรค

– การประกอบอาหารไทย

– การจัดอาหารและการบริการ

– โภชนาการมนุษย์

– การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์

– การผลิตขนมไทย

– อาหารประยุกต์และการบริการ

– อาหารหวานเมืองเพชร

– การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์

– หลักการประกอบอาหารนานาชาติ

– สัมมนาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมิน

คุณภาพโดยประสาทสัมผัส

– การวิจัยวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

– หลักการประกอบอาหารท้องถิ่น

 


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง ?

1. โรงแรม
2. โรงพยาบาล
3. โรงงานอุตสาหกรรมด้าอาหาร
4. ครู/อาจารย์
5. อาชีพอิสระ เช่น ร้านอาหาร ร้านดอกไม้
6. การบินไทย
7. ตำรวจ (ครู ตชด.)