personnel information

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

นางพิทยาภรณ์ พิริยะสุขถาวร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นายประชุม พันออด

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

นางสาวชนิดา  ศรีสาคร

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

นายณัฏฐนันท์  ศูนย์จันดา

นักบริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางปริศนา  พันธ์งาม

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

นางสาวอรุณี แก้วบริสุทธิ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสุจริตรา  ญาตินุกูล

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวสุจิตรา  ถึงโภค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นายนพดล  เมืองนก

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาววรรณวิไล ยกย่อง

นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายสืบศักดิ์  ลีลาอัมพรสิน

นักวิทยาศาสตร์

นางกรรณิการ์  ไทรงาม

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

นางยุพิณ  ฤทธิ์อ่อน

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน

นางสาวสมศรี นิลแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางนงนุช เกตุพรม

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

สำนักงานคณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail : sci@mail.pbru.ac.th