คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ปรัชญา

ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

องค์กรแห่งการผลิตบัณฑิตด้านอาหาร และการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์  คู่คุณธรรม  นำเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อพัฒนาสังคม

คณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิตด้านอาหารและการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภายในปี 2564

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมในระดับสากล

2. พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

4. ส่งเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศิลปวัฒนธรรม

5. บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ  หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง