คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2567

แผนพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2567