ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

by nsci
Published: Last Updated on 1,025 views

ชือ :
วุฒิการศึกษา :

เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ค.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
086-5972065
narong.kri@mail.pbru.ac.th