อ.อรพรรณ เลื่อนแป้น

by nsci
Published: Last Updated on 337 views
ชื่อ-นามสกุล: อาจารย์อรพรรณ เลื่อนแป้น
Miss Orparn Luanpan
วุฒิการศึกษา: วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555
เบอร์โทรศัพท์: 087-6708311
e-mail: i-aomam@hotmail.com

 

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
บทความวิชาการ

เรื่อง การสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของ Lasley and Matchzynski ตีพิมพ์ที่ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556