คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปี พ .ศ. 2560

ชื่อเรื่องงานวิจัยผู้แต่งแหล่งตีพิมพ์
ความหลากหลายของยูกลีนอยด์ในแม่น้ำเพชรบุรีในแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรีญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์, บุญสนอง ช่วยแก้ว, วุฒิชัย ฤทธิ, สรวิศ เผ่าทองศุข, อัครชัย บงค์บุตร, และ เกรียงศักดิ์ จำปาทิพย์วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 14(1). (Link)
ผลของTDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการเจริญเติบโตของ ต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง (Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.) ในหลอดทดลองวุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, กรนิกา นนทารักษ์, และ ฐิติพร กิจเจริญวารสารวิทยาศาสตร์ มข. 45(2) : 360-368. (Link)
การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องจำปา (Bromheadia aporoides Rchb.f) ในหลอดทดลองวุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, จารุวรรณ กุมารสินธุ์ และ นภาพร ชุนตระกูล วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 9(1) : 73-83. (Link)
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ของสารสกัดลำต้นนกกระลิงแดงวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล และ พิชิต สุดตา วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 45(3) : 531-542. (Link)
ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดในเชอร์รี วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 14(1) : 36-44. (Link)
สารพฤกษเคมี สารอาหาร และฤทธิ์ทางชีวภาพของผลหูกวางบุษราคัม สิงห์ชัย, ชนิกา ประเสริฐกุล, พนิดา กิ่งน้ำฉ่า, สุภาพร สมร และ ชนิดา ศรีสาคร วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 14(2) : 78-87. (Link)
พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเล็บรอกบุษราคัม สิงห์ชัย, จันทร์จิรา ขอจุลซ้วน และปาริฉัตร ด้วงทอง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25(5) : 830-838. (Link)
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้อยหน่าตายพรายบุษราคัม สิงห์ชัย และ อัจฉราพรรณ บุญสิทธิ์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 22(3) : 510-518. (Link)
น้ำมันหอมระเหยจากเกสรบัวหลวงราชินีบุษราคัม สิงห์ชัย, นิศา ตระกูลภักดี และสาวิตรี ทองลิ้มวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25(1) : 27-34. (Link)
การดูดซับโลหะหนักของเซลลูโลสฟอสเฟตจากเปลือกข้าวโพดสุธิดา ทองคำ, วิโรจน์ สามสี, อรนุช พงศากสิกร และศศิมาภรณ์ หมื่นสุข ข้าวโพด. วารสารวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 22(1) : 262-270. (Link)
การออกแบบระบบการสอนอัจฉริยะด้วยการประมวลผลแบบธรรมชาติในภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความหมายแฝงกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ ปณิดา วรรณพิรุณวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 8(2) : 298-304. (Link)
การใช้แสงไฟแอลอีดีเพื่อล่อจับหมึกกล้วยของประมงพื้นบ้านอนุรักษ์ เกษวัฒนากุล และสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ วารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทพสตรี 12(2) : 151-160. (Link)
การใช้วัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดเป็นเชื้อเพลิงใน ระบบแก็สซิไฟเออร์เบดนิ่งแบบไหลลงอนุรักษ์ เกษวัฒนากุล และ สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ วารสารวิจัยและพัฒนาวไลอลงกรณ์, 11(2) : 141-151. (Link)
Unexpected synthesis of 3-imino-2-(pyrrol-2-yl) isatogen derivatives affords facile access to a 2-pyrrolyl isatogenNicholas S. Kirk, Geraud N. Sansom, Pichit Sudta, Sunit Suksamrarn, Anthony C. Willis, John B. Bremner & Michael J. Kelso Synthetic Communications, 47:1, 62-67, DOI: 10.1080/00397911.2016.1249290. (Link)