คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปี พ .ศ. 2562

ชื่อเรื่องงานวิจัยผู้แต่งแหล่งตีพิมพ์
พหุนามสมมาตรในสมการกำลังสามอิสราภรณ์ ทองสมนึก, จันทร์วดีไทรทอง, ธีรพิทย์ โต้ตอบ และณรงค์ไกรเนตร์ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 16(1): 70-75. (Link)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าแก๊สชีวมวลจากเชือ้ เพลิงแกลบผสมกับ กลีเซอรีนขนาด 100kWeกิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา, ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์, สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ และวราภรณ์ นิสสภาวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 16(2): 41-48 (Link)
การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ขนมหวานพื้นเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีณปภา หอมหวล และ ชนานุช เงินทองวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Link)
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของรากมะข่วงพิชิต สุดตา, ธนะชัย ทองสุข และนันทิพร แตงทับสักทอง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) 6(1): 37-51 (Link)
Effect of Lu2O3 Content on Radiation Shielding Properties of Lu2O3-Na2O-B2O3 GlassesSriwongsa K, Tinnakorn C, Laoarun S, Glumglomchit P, Ravangvong S, Kirdsiri K, and Kaewkhao J. Phranakhon Rajabhat Research Journal 14(1) : 12-24 (Link)
The System Architecture of Conversational Intelligent Tutoring Systems (CITS) Using Latent Semantic AnalysisJirasajanukul K, and Panita W. The International Journal of Technologies in Learning 26 (1): 49-56 doi: 10.18848/2327-0144/CGP/v26i01/49-56.
Response surface optimization of spray-dried citronella oil microcapsules with reduced volatility and irritation for cosmetic textile usesYingngam, B. Kacha, W. Rungseevijitprapa, W. Sudta, P. Prasitpuriprecha, C. and Brantner, A.Powder Technology, 355 : 372-385. (Link)