คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร : สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (วท.บ.)

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
Bachelor of Science in Applied Biology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
: Bachelor of Science (Applied Biology)
ชื่อย่อ    : วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
: B.Sc. (Applied Biology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     : ศึกษาดูงานและฝึกงานในสถานประกอบการของรัฐและเอกชน ผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมความรู้ให้ครูและนักเรียน การเพาะเลี้ยงเห็ด การผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

การจัดการศึกษา           :
 เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
 70,000 – 96,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร :
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
•  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
•  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
•  วิชาแกน 33 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะบังคับ 39 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะเลือก 31 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

– เคมีอนินทรีย์ 1

– สรีรวิทยา

– ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

– จุลชีววิทยา

– เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

– นิเวศวิทยา

– ชีวเคมีพื้นฐาน

– สถิติและการวางแผนการทดลองทางชีววิทยา

– เคมีวิเคราะห์

– การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาประยุกต์

– ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

– สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์

– ชีววิทยาของเซลล์

– ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาประยุกต์

– พันธุศาสตร์

 


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์ – คณิตฯ

บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง ?

1. นักจุลชีววิทยา ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
2. นักวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3. ครูสอนวิทยาศาสตร์
4. ประกอบอาชีพอิสระ