คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุนวิจัยในประเทศ

ชื่อแหล่งทุน

Website

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมวิชาการ
 • กรมการศาสนา
 • กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
 • กรมป่าไม้
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
 • มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
 • มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
 • มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)
 • มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
 • สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข
 • สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
 • สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุนของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เปิดรับข้อเสนอโครงการจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11521

 

 

ทุนของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ และสามารถเข้าร่วมทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการจนถึง  15 พฤษภาคม 2565 แล้วเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11536