คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร

เป้าประสงค์   :  คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

เป้าประสงค์   : บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพพร้อมทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

เป้าประสงค์   : ครูและบัณฑิตครูมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม

เป้าประสงค์   : ผลงานวิจัยถูกใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรมและได้รับการยอมรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์   : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

เป้าประสงค์   : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล