personnel information

ข้อมูลนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสนักศึกษารหัส64รหัส63รหัส62รหัส61รหัส60รวม
เคมี (45)10129142267
คณิตศาสตร์ (43)3029323127149
ชีววิทยา (49)2913192924114
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (48)141617162386
เทคโนโลยีศิลปการประกอบอาหาร1522302390
อาหารและโภชนาการประยุกต์1515151560
รวม11310712212896 
รวมทั้งหมด                                                                                                                          566