คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปี พ .ศ. 2564

ชื่อเรื่องงานวิจัยผู้แต่งแหล่งตีพิมพ์
การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักสดในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และแนวทางการบริโภคผักให้ปลอดภัยปัณณทัต สุทธิรักษ์, อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์, เวธกา เช้าเจริญ, พรอริยา ฉิรินัง, โสภณ เกตุแก้ว และ ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 18(1) : 1-11. (Link)
รูปแบบการสืบพันธุ์และการติดฝักของกล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria lindleyana Steud.)วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, วิชาญ แฟงเมือง, กฤติมา โชติมิตร และ สกาวเดือน บุญเหลือวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 18(1) : 12-21. (Link)
รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใข้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล, อุบลวรรณ ส่งเสริม, มาเรียม นิลพันธุ์วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 36(1) : 32-46. (Link)
รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใข้โครงงานเป็นฐานตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยจนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล, มาเรียม นิลพันธุ์ วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 11(2) : 8-23. (Link)
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของจาวตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรีวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล, จันทนา ก่อนเก่า, ชนิดา ศรีสาคร และ อรุณีแก้วบริสุทธิ์. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 18 (2) :17-24. (Link)
การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีด้วยการจัดการเรียนรุ้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอร์วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล และ อุบลวรรณ ส่งเสริมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 11(2) : 22-30. (Link)
ผลิตภัณฑ์ปั้นสิบเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไส้สับปะรดอารี น้อยสำราญ, โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์, ชุติพร วุฒิ, อนุชา ลีฬหาพงศธร. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี 15(1) : 223-235. (Link)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลไร่โคกและตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรีสุภาดา ขุนณรงค์ และ สุรีรัตน์ เทมทวรรธน์วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 13(3), 147-162. (Link)
การตรวจสอบระบบแก้ว Bi–Pb โบโรซิลิเกตสำหรับการกำบังรังสีกิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา, ธนาธร แต้วัฒนาพานิชย์, จิรัชยาพร ศิริมงคลชัยกูล, ชัญญา ศุกระศร, ธมลนัท บุษปฤกษ์, ธนโชติ ชินวัฒนโชติ และสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 18 (2) :25-33. (Link)
การคำนวณหาอายุและระยะทางของกระจุกดาวเปิด m38วริษา ปานเจริญ, สิรวิชญ์ วิเศษ, สิรวิชญ์ รุ่งโรจน์, สุกัญญา สง่าแก้ว และ นิรุธ ล้ำเลิศ วารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ. 4(1) : 37-45. (Link)
Anti-glucosidase Alkaloids from the Root Bark of Zanthoxylum rhetsaPichit Sudta, Nathaleeya Onmuang and Wittavat SrimekNU. International Journal of Science 18(1): 42-53. (Link)
Synthesis of Plans to Increase the Results of Ordinary National Education Test by All-Round Tutoring Process for Primary School Grade 6Nuttakan Pakprod, Kanokrat Jirasatjanukul, Damrong Tumthong, Prapa Amklad & Wipa LekchomInternational Education Studies; 14(2); 63-68. (Link)
Refinements of Hermite–Hadamard Inequalities for Continuous Convex Functions via (p, q)-CalculusJulalak Prabseang, Kamsing Nonlaopon, Jessada Tariboon and Sotiris K. NtouyasMathematics 9, 446. https://doi.org/10.3390/math9040446 (Link)
MPH-GST sensing microplate for easy detection of organophosphate insecticidesRapichai W, Chaichalerm S, Mearnchu J, Wichitwechkarn J. Biotechnol Lett. 43(4):933-944. http://doi: 10.1007/s10529-021-03078-1. (Link)
Synthetic Light-Curve Analysis of a Short Period Binary System YY EriWarisa P. and Wiraporn MPsychology and Education. 58(1): 5454-5456. (Link)
Coconut Dust Gypsums Board Building Material for Shielding Radiation and Buildup FactorsSriwongsa K, Ravangvong S, Sangthon K, Kornponggun B, and Glumglomchit P. Walailak Journal of Science and Technology, 18(8) Article 9350 (10 pages). https://doi.org/10.48048/wjst.2021.9350 (Link)
Photon Interaction, Buildup Factors and Fast Neutron Removal of Some Scintillators Used X–Ray and CT ImagingKittisak S, Thanaboon R, Jirayut P, Suphaphit N,Thatchapol H, Punsak G, and Sunantasak R. Journal of Materials Science and Applied Energy 10(2): 58−69.
Shielding of uncharged and charged radiation of PbO–B2O3–SiO2–Na2O glass systemSriwongsa K, Glumglomchit P, Sualuang B, Arunoros P, Pansuay M, Ravangvong S, and Khobkham, C. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), 30(1), p. 109-119. (Link)
Investigation for Radiation Shielding Efficiency of Copper Zinc Phosphate Glass System Doped with Barium oxideSriwongsa K, Prapume P, Lertthamrongyot P, Suksee N, Pongampai P, Rupsang S, Glumglomchit P and Ravangvong S. PSRU Journal of Science and Technology, 6(1), 123–137. (Link)
The Interaction Radiation and Exposure Buildup Factors Properties of AM60 and AZ91 Alloys. Sriwongsa, K., Glumglomchit, P., Suwannayuha, M., Kukuthapan, P., Sukkasame, N., Ravangvong, S., & Glumglomjit, S. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 29(3), 9-19. doi:10.14456/nujst.2021.22
Build-up Factors and Fast Neutron Properties of Some Plastic and Polymer for Shielding Materials: A SimulationRavangvong, S., Glumglomchit, P., Hudsathapun, T., Mitdee, N., Ngodngam, T., Sriwongsa, K. and Khobkham, C. JARST [Internet] ; 20(2):47-56. (Link)
The first study of a peroid change of the V1851 Orion Eclipsing binary systemPancharoen, W. and Maithong, W. Asean Journal of scientific and technological reports. 4(3) : 9-14. (Link)
Light curve analysis of the eclipsing binary system V781 tauNiroot L. and Maithong W. J. Phys.: Conf. Ser. 2145 012005. (Link)